دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، تابستان 1398 
2. بررسی برخی خصوصیات بوم شناختی گیاه رمس Hammada salicornia

صفحه 212-232

حسین توکلی؛ علی اصغر پاریاب؛ غلامرضا قادری؛ مجید دشتی


5. بررسی روند تغییرات مراتع در یک دوره 5 ساله در استان یزد

صفحه 263-286

حسین ارزانی؛ جلال عبداللهی؛ مهدی فرحپور؛ مژگان السادات عظیمی؛ علی اشرف جعفری؛ محمود معلمی


8. اثرات تنش شوری بر جوانه زنی دو گونه Aeluropus lagopoides و Aeluropus littoralis از چهار منطقه (اکسشن)

صفحه 335-349

قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ محسن نصیری؛ سهیلا نوری؛ سیدحسن کابلی