بررسی رابطه تعادل دام و مرتع با کیفیت علوفه (مطالعه موردی: استان های سمنان، مرکزی، لرستان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان مرکزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اراک، ایران

2 دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Livestock and Pasture Balance with Forage Quality (Case Study: Semnan, Markazi, Lorestan Provinces)

نویسندگان [English]

  • Javad Torkan 1
  • Hosein Arzani 2
1 Research Expert, Markazi Province Natural Resources and Livestock Research Center, Agricultural Research, AREEO, Arak, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • forage quality
  • soil
  • Climate
  • phenology
  • Crude protein
  • Animal and pasture balance
  • NDF
  • ADF