دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، تابستان 1381 
19. تیپ های گیاهی منطقه فرخی

صفحه 695-702

مهدی افتخاری؛ محمدتقی فیضی


22. مقایسه تولید علوفه های درمنه در استان سمنان

صفحه 729-742

تقی میرحاجی؛ عادل جلیلی؛ مرتضی اکبرزاده