دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، شهریور 1381 
تیپ های گیاهی منطقه فرخی

صفحه 695-702

مهدی افتخاری؛ محمدتقی فیضی


مقایسه تولید علوفه های درمنه در استان سمنان

صفحه 729-742

تقی میرحاجی؛ عادل جلیلی؛ مرتضی اکبرزاده