بررسی رابطه سطح ایستابی، شوری خاک و تیپ های گیاهی در کویر میقان اراک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان مرکزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اراک، ایران

2 دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Water Level, Soil Salinity and Vegetation Types in Miqan Arak Desert

نویسندگان [English]

  • Akbar Gandomkar Ghalhari 1
  • Mansour Mesdaghi 2
1 Research Expert, Markazi Province Natural Resources and Livestock Research Center, Agricultural Research, AREEO, Arak, Iran
2 Associate Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Markazi Province
  • water level
  • Soil salinity
  • vegetation types
  • Miqan desert