بررسی میزان تولید در جهات و ارتفاعات مختلف و مقایسه میزان آن در مناطق حفاظت شده و نشده انگوران زنجان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The amount of production in different directions and altitudes and compare the protected areas and not in Angoran

نویسنده [English]

  • Farhad Aghajanlou
Academic Member, Zanjan Province Natural Resources and Livestock Research Center, Agricultural Research, AREEO, Zanjan, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Improvement and development of pastures
  • a class plants
  • Nagorno-beep
  • Bilqis
  • protected
  • mine away
  • Zanjan