بررسی میزان تولید علوفه هفت اکوتیپ Sanguisorba minor در شرایط دیم در مراتع قشلاقی شرقی مازندران(منطقه پیکاله زاغمر بهشهر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of forage production of seven ecotypes of Sanguisorba minor in dryland conditions in eastern rangelands of Mazandaran (Pikaleh Zaghmer area of Behshahr)

نویسندگان [English]

  • Saeed Pournajaf
  • Hasan Shabani Tabari
  • Abdolreza Dehbandi
Research Expert, Mazandaran Province Natural Resources and Livestock Research Center, Agricultural Research, AREEO, Sari, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • compatibility
  • Mazandaran province
  • Sanguisorba minor