بررسی تعادل کمی و کیفی علوفه قابل استفاده و نیازهای گوسفند در چند مرتع با وضعیت مختلف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان قم، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قم، ایران

2 استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

4 استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of quantitative and qualitative equilibrium of usable forage and needs of sheep in several pastures with different status

نویسندگان [English]

  • Hosein Bashari 1
  • Mohammadreza Moghaddam 2
  • Abbasali Sanadgol 3
  • Hamid Amanlou 4
1 Research Expert, GhomProvince Natural Resources and Livestock Research Center, Agricultural Research, AREEO, Ghom, Iran
2 Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Assistant Professor, Rangeland Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Faculty of Agriculture, Zanjan University, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pasture
  • Palatability
  • livestock unit
  • nutritional requirement
  • quantitative and qualitative balance