آت اکولوژی دو گونه مرتعی Bromous cappadocicus و Bromous stenostachyus در استان مازندران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران

2 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Autecology two plants specie of Bromous cappadocicus and Bromous stenostachyus in Mazandaran

نویسندگان [English]

  • Hasan Ghqlichnia 1
  • Amrali Shahmoradi 2
1 Academic Member, Mazandaran Province Natural Resources and Livestock Research Center, Agricultural Research, AREEO, Sari, Iran
2 Assistant Professor, Rangeland Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Autoecology
  • Bromous cappadocicus
  • Bromous stenostachyus Mazandaran