تعیین ارزش رجحانی گونه‌های مورد چرای گوسفند نژاد لری در مراتع ییلاقی ارتفاعات بلومان (زاغه) لرستان به روش فیلمبرداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم آباد، ایران

2 استادیار، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 محقق، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

4 مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم آباد، ایران

چکیده

آگاهی از ارزش رجحانی گونه­های گیاهی، یکی از ملزومات اساسی جهت تعیین علوفه در‌دسترس و به تبع آن، محاسبه ظرفیت چرای رویشگاه­های مرتعی است. برای انجام پژوهش حاضر، 36 گونه شامل 21 گونه چند ساله و دائمی و 15 گونه یکساله مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور طی چهار سال (1386 -1389) و در هر ماه از فصل رویش (بهار و تابستان)، به مدت حداقل 1800 ثانیه از یک راس میش بالغ غیرآبستن و غیر شیرده نژاد لری لرستان با میانگین وزن‌50 کیلوگرم در داخل گله و در حال چرا، فیلمبرداری شد. نتایج نشان داد؛ گراس‌های یکساله مانند Heteranthelium piliferum, Bromus tectorum, Bromus danthonia, Boissiera squarrosa  با کل مدت زمان 3083 ثانیه نسبت به بقیه گونه­ها، بیشترین زمان چرا را بخود اختصاص داده­اند. گونه‌های بعدی شامل trichophorum Agropyron  با 2594 ثانیه، Bromus tomentellus با 1232 ثانیه Onobrychis melanotricha با 681 ثانیه، پهن‌برگان علفی یک‌ساله مانند Helianthemumledifolhum, Minuartia obtusiloba, talaspi perfoliatum, Diplotaxis erucoides, Viciea peregerinaبا 670 ثانیه وHordeum bulbosum با 565 ثانیه در رتبه های بعدی قرار گرفتند. در نهایت مشخص شد گندمیان یکساله و بوته‌ای‌ها در اردیبهشت، گندمیان پایا در خرداد و پهن برگان علفی در تیرماه دارای خوشخوراکی کامل و کلاس I می‌باشند. همچنین مجموع گندمیان و پهن‌برگان علفی پایا در تیرماه، پهن‌برگان علفی یکساله در اردیبهشت و بوته‌ای‌هادر خردادماه کلاس خوشخوراکی I‌I را دارا می‌باشند و فرم‌های رویشی در سایر ماه‌ها خوشخوراکی کلاس I‌I‌I را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation of preference value of summer rangelands species in Blumann (Zagheh) in Lorestan By filming method

نویسندگان [English]

 • Reza Siahmansour 1
 • Mohammad Fayaz 2
 • Saeedeh Nateghi 2
 • Rostam Khalifehzadeh 3
 • Ali Mohammadian 4
1 Research Assisstant Professor, Lorestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Khorramabad, Iran
2 Assistant Professor, Rangeland Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
3 Senior Research Expert , Rangeland Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
4 Research Instructor, Lorestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

Knowledge of preference value of plant species is one of the essential requirements for determining forage available and consequently, calculation of grazing capacity for rangeland habitats. This project was investigated in 36 species including of 21 perennials and 15 annuals species. For this purpose, during four-years period (2007-2010) in each month of the growing season (spring and summer) film was taken from a non-pregnant and non -lactating unit adult ewes (Lori)for at least 1800 seconds with an average weight of 50 kg inside the flock which were grazing in rangeland. Results indicated that annual grasses such as Boissiera squarrosa, Bromus danthonia, Bromus tectorum, Heteranthelium piliferum had the highest grazing time with a total duration of 3083 seconds compared to other species. Subsequent species including of Agropyron trichophorum with 2594 seconds, Bromus tomentellus with 1232 seconds, Onobrychis melanotricha with 681 seconds, broadleaf herbaceous annual such as Helianthemum ledifolhum, Viciea peregerina, Diplotaxis erucoides, talaspi perfoliatum, Minuartia obtusiloba with 670 second and Hordeum bulbosum with 565 second were ranked in the next. Finally, it was found that annual grasses and shrubs in May, perennial grasses in June, and broadleaf herbaceous annual in July have quite palatable and located in Class I. Also, total grasses and perennial forbs in July, annual forbs and shrubs in May and June have fairly palatable respectively which have located in class (II) and vegetative forms have palatable class III in other months.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Growth form
 • time of grazing
 • alpine rangelands
 • Rangeland Plants
 • filming
 • choices for animals
-  Arzani, H., Kaboli, S. H., Nikkhah, A. and Jalili, A., 2005. An Introduction of the most important factors in range species for the determination of nutrient values. Iranian Journal of Natural Resourses, 57(4):790-800.

-  Arzani, H., 2009. Forage quality and daily requirement of grazing animal, University of Tehran, press, 354p.

-  Baghestani Meybodi, N. and Arzani, H., 2006. An investigation of range plants, palatability and goat behavior in Posht- Kooh rangelands, Yazd province. Iranian Journal of Natural Resources, 58(4), 909-919.

-  Brunson, M. W. and Burritt, E. A., 2009. Behavioral factors in rotational grazing systems. Journal of Rangelands, 31:20-25.

-  Burritt, E. A., 2007. Palatability: More than a Matter of Taste; BEHAVE Facilitators Network: Montana Workshop. Miles City, MT September, 25-27.

-  DeMartino, L., Mancini, E. and DeAlmeida, L. F. R., 2010. The Anti germinative Activity of Twenty-Seven Mono trepans. Journal of Molecules, 15: 6630-6637.

-  Fayaz, M., Yeganeh, H., Afrah, H., Aliakbarzadeh Alni, E., Noori, A. V. and Bayat, M., 2018. Determining forage species preference value for Moghani sheep using species selection index in Yaypaq rangeland of Ardabil Province.Journal of rangeland, 12(1): 14-23.

-  Fayaz, M., Nateghi, S., Yeganeh, H., Mirhaji, T. and Mousavi, S., 2013. Capability two timing and preference index methods to determine palatability. Journal of Range and Watershed Management, 66(3): 447-455.

-  Fayaz, M., Yeganeh, H., Ghaemi, M.T., Piri Sahragard, H. and Moameri, M., 2014. Preference value of plant species grazed by cow in Tezkharab Rangeland of West Azerbaijan Province. Iranian Journal of Range and Desert Reseach, 21 (3), 482-493.

-  Hamilton, T., Burritt, B. and Villalba, J. J., 2014. Does the nutritional context enhance intake of and preference for medusahead by sheep? 67th Annual Meeting of the Society for Range Management. Orlando, FL. February, 8-13.

-  Heshmati, G. A., Baghani, M. and Bazrafshan, O., 2006. Comparison of nutritional values of 11 rangeland species in eastern part of Golestan province, Journal of Pajuhesh and Sazandeghi, 73: 90-95.

-  Hosseini (Reza), S. A. and Fayaz, M., 2014. An investigation of preference value of important range plants in Saraliabad Gorgan Rangelands in different phonological stages, Iranian Journal of Range and Desert Research, 21(2):424-434.

-  Hossein, F. and Durrani, M. J., 2009. Seasonal availability, palatability and animal preferences of forage plant in Harboi arid rangeland, Kalat. Pakistan. Pakistan Journal of Botany, 41(2): 539-554.

-  Merten, G., 1978, The Animal- Plant complex in forage palatability.Journal of Phenomena, Animal Sciense, 46(5):1470-1477.

-  Mirdavoodi, H. R. and Sanadgol, A. A., 2009. Study of preference value of range plants in key ranges of Anjedan rangelands of Markazi province. Iranian Journal of Range and Desert Research 16(2):190-199.

-  Moghadam, M. R., 1998. Range and range management. Publication of Tehran University, Tehran, Iran, 470p.

-  Odo, B. I., Omeje, F. U. and Okwor, J. N., 2001. Forage species availability, food preference and grazing beraviour of goats in siurtl eastern Nigeria. Journal of Small Ruminant Reseavch, 42:163-168.

-  Provenza, F. D., Burritt, E. A., Perevolotsky, A. and Silanikove, N., 2000. Self-regulation of intake of polyethylene glycol by sheep fed diets varying in tannin concentrations. Journal of Animal Sciense, 78:1206-1212.

-  Rashtian, A., Mesdaghi, M., Boldaji, F. and Barani, H., 2010. Determination of preference value of seven important range species in steppe region of Yazd province (Case study: Nodoshan rangelands). Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16(3): 215-232.

 

-  Sanadgol, A. A., 2005. Vegetative and productive characteristics of plants and livestock grazing in the pastures Saveh Rode Shor. Proceedings of Conference on Rangeland management in arid areas of forests and rangelands, 48-34.

-  Siahmansour, R., Fayaz, M., 2012. Investigation the preference value and grazing livestock behavior in the rangelands of five vegetative regions of Iran, in Zagheh alpine rangelands (Lorestan province), Iranian Forestry and Rangeland Research Institute, 25-36. 89.

-  Siahmansour, R., Akbarzadeh, M., Zandi Esfahan, E., Khademi, K. and Javadi, S., 2015. Investigation of Exclosure effects on land cover and soil conservation in summer rangelands. Iranian journal of Rangelands and Desert Research, 22(3): 417-425.

-  Varmaghani, S., Yaghoubfar, A., Gharahdaghi, H. and Jafari, A. A., 2007. Usage of detannificated oak kernel (DOK) in broiler diets. Journal of Pajouhesh-Va-Sazandegi, 70:50-58.

-  Walton, P. D., 1984. The production and management of cultivated forages. Reston, pub. Co., Resten, Virginia. 336P.

Zare, M., Fayaz, M., Goudarzi, G. H. and Farmahini Farahani, A., 2012. Preference value comparison in range species Anjedan-Arak. Iranian Journal of Range and Desert Research, 19 (1): 178-190.