دوره و شماره: دوره 26، شماره 4، دی 1398 
بررسی راهکارهای حفاظت از مراتع با رویکرد مشارکتی و روش ترکیبی SWOT و AHP (نمونه موردی: استان همدان)

صفحه 800-808

حمیدرضا وجدانی؛ شاه بختی رستمی؛ مصطفی طالشی؛ اسماعیل علی اکبری؛ محمود جمعه پور


ارزیابی کارایی بهسازهای زیستی در مهار فرسایش بادی خاک

صفحه 824-837

ساره رجبی اگره؛ فرشاد کیانی؛ کاظم خاوازی؛ حسن روحی پور؛ فرهاد خرمالی


نقش قرق در تغییر پایداری خاکدانه و ساختمان خاک‌های مرتعی استان گلستان

صفحه 904-917

اسماعیل شیدای کرکج؛ حسین رضائی؛ حمید نیک نهاد قره ماخر؛ عیسی جعفری فوتمی؛ ابوالفضل شریفیان


تحلیل نقش و ساختار اجتماعی در ابتکارات محلی سازگار مدیریت منابع آب دشت گزیر

صفحه 971-985

مریم برزگر؛ مهدی قربانی؛ علیرضا مقدم نیا؛ عبدالواحد حسینی گزیر