کیفیت علوفه سه گونه مرتعی Poa bulbosa، Trifolium repens و Astragalus gossypinus در مراحل مختلف فنولوژیکی مراتع سراب سفید بروجرد، استان لرستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 دانشیار، گروه مرتعداری، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

3 استادیار، گروه مرتعداری، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

چکیده

در این تحقیق کیفیت علوفه سه گونه مرتعی Poa bulbosa، Trifolium repensوAstragalus gossypinus در سه مرحله فنولوژیکی (رشد رویشی، گلدهی و زمان رسیدن بذر) در استان لرستان، شهرستان بروجرد مورد مطالعه قرار گرفت. بوسیله نمونه برداری تصادفی و 5 تکرار با استفاده از 10 پایه گیاهی بر روی خط ترانسکت داده‌ها برداشت شدند. شاخص­های کیفی اندازه‌گیری و با استفاده از آنالیز واریانس و آزمون دانکن، میانگین داده­ها با یکدیگر مقایسه گردیدند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مقدار ماده خشک قابل هضم در میان گونه‌های مختلف اختلاف معنی‌داری نداشت اما مقدار این شاخص در مراحل مختلف فنولوژیکی دارای اختلاف معنی‌داری در سطح 1 درصد بود و بیشترین و کمترین میزان به ترتیب به مقدار 61/34 و 24/24 درصد مربوط به بذر دهی و قبل از گلدهی می‌باشد. مقدار پروتئین خام در میان گونه‌های مختلف و مراحل مختلف فنولوژیکی و اثر متقابل آنها در سطح 5 درصد اختلاف معنی‌داری نشان داد و بیشترین و کمترین میزان 06/21 و 97/17 درصد به ترتیب مربوط به گونه‌های Trifolium repens و Poa bulbosa بود. مقدار فیبر خام در میان گونه‌های مختلف اختلاف معنی‌داری نشان نداد اما مقدار این شاخص در مراحل مختلف فنولوژیکی و اثر متقابل آنها دارای اختلاف معنی‌داری در سطح 5 درصد بود و بیشترین و کمترین میزان به ترتیب به مقدار 30/94 و 86/20 درصد مربوط به زمان بذردهی و قبل از گل دهی می‌باشد. بیشترین و کمترین میزان دیواره سلولی منهای همی سلولوز به ترتیب به میزان 6/57 و 26/31 درصد مربوط به گونه‌های Poa bulbosa و Trifolium repensبودند. با توجه به نتایج بدست آمده به ترتیب گونه‌هایTrifolium repens، Poa bulbosaو Astragalusgossypinus از کیفیت علوفه بهتری در مراحل مختلف فنولوژیکی قبل از گلدهی برخوردار بودند که این موضوع بیانگر بهترین زمان چرا در ماه‌های اردیبهشت و خرداد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Forage quality of tree species of rangeland plants (Astragalus gossypinus, Trifolium repens and Poa bulbosa) in different phenological stages in Sarab-Sefid Borujerd rangeland, Lorestan province

نویسندگان [English]

  • Maryam Shahri 1
  • Ali Ariapour 2
  • Hamidreza Mehrabi 3
1 Former M.Sc. Student in Range Management, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran
2 Associate Professor, Department of Range Management, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran
3 Assistant Professor, Department of Range Management, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran
چکیده [English]

In the present study, forage quality of three range species including Astragalus gossypinus, Trifolium repens and Poa bulbosa at three phenological stages, (vegetative growth, flowering, seed maturity time) in Borujerd county of Loretan province were evaluated. Data were collected by random sampling using 10 individual plants on transect line in 5 replication. Qualitative indexes were measured and data were compared using ANOVA and Duncan test. Results indicated that DMD is not significant between different species, but it was significant differences (p< 0.01) among the various phenological stages. The highest and the lowest were 34.61 and 24.24% respectively for seeding and before flowering stages. The amount of crude protein was significant at (p< 0.05) in different species, phenological stages and their interactive effect. The highest and the lowest crude protein were obtained in 21.06 and 17.97% in Trifolium repens and Poa bulbosa respectively. The amount of crude fiber was not significant difference between species, on the other hand, in different phenological stages and their interaction was significant at (p< 0.05).The highest and the lowest of crude fiber were 94.30 and 20.86% in seeding time and before flowering phenological stages. The highest and the lowest of amount of ADF were obtained in Poa bulbosa and Trifolium repens with 57.6 and 31.26% respectively. According to obtained results, Trifolium repens, Poa bulbosa and Astragalus gossypinus had better forage quality respectively in before flowering stage where this issue indicates the best time for animal grazing is in May and June.

کلیدواژه‌ها [English]

  • forage quality
  • Phenology stages
  • Poa bulbosa
  • Trifolium repens and Astragalus gossypinus
-  Ahmadi, A., Gomaryan, M., Toranjzar, H. and Ahmadloo, H., 2016. Changes in chemical composition and nutritive value of four halophyte shrubs at three phonological stages (Case study: marginal rangelands of Mighan playa). Journal of Rangeland, 10 (1): 41-52.

-  Ahmadi, Z., Atrakchay, A., 2016. Forage quality of five rangeland species in highland rangelands in different phenological stages. Journal of Rangeland, 9 (3): 235-243.

-  Amirkhani, M., Dianati Tilaki, G. A. and Mesdaghi, M., 2007. Investigation of forage quality of Agropyron cristatum and Thinopyrum intermedium in three phenological stages in Golestan National Park. Journal of Pajuhesh and Sazandeghi, 74(1): 215-229.

-  Ariapour, A. and Mohamed Shariff, A. R. B., 2014. Rangeland Fire Risk Zonation Using Remote Sensing and Geographical Information System Technologies in Borujerd Rangelands, Lorestan Province, Iran. ECOPERSIA Journal, 2(4): 805-818.

Ariapour, A., Hadidi, M., Amiri, F. and Biranvand, A. H., 2015. Forage production suitability modeling in Sarab Sefid rangeland of Borujerd by Geographic Information System (GIS). Journal of RS and GIS for Natural Resources, 6 (1): 47-60.

-  Arzani, H., Allahmoradi, M., Motamedi, J. and Akhshi, M., 2015. Application of near-infrared reflectance spectroscopy (NIRS) calibration for predicting forage quality of forbs. Journal of Rangeland, 9 (1): 1-13.

-  Arzani, H., Motamedi, J., Yari, R., Ghasemi Aryan, Y. and Khatir Nameni, J., 2013. Forage quality of important range species in Pashaylogh-e-Maravetapeh rangeland ecosystem in Golestan province. Journal of Plant Ecosystem Conservation, 1 (1): 87-103.

-  Arzani, H., Motamedi, J. and Mirhaji, T., 2018. Forage quality of range species and daily requirement of Sangesary sheep in Firozkhoh mountain rangelands. Iranian journal of Range and Desert Research, 25 (3): 657-670.

-  Arzani, H., Motamedi, J., Jafari, M., Farahpoor, M. and Zare Chahoki, M. A., 2013. Classification of forage quality index in highland rangelands if Taleghan. Journal of Range and Desert Research, 20(2): 250-271.

-  Arzani, H., Motamedi, J., Moghimi Nejad, F. and Siahmansour, R., 2016. Forage quality of five range species at different growth stages in the Zagheh rangelands, Lorestan. Journal of Range and Desert Research, 22(4): 607-614.

-  Arzani, H., Sadeghimanesh, M. R., Azarnivand, H., Asadian, G. H. and Shahriyari, E., 2008. Study of phonological stages effect on nutritive values of twelve species in Hamadan rangelands. Iranian journal of Range and Desert Research, 15 (1): 42-50.

-  Association of Official Analytical Chemists (AOAC), 2000. Official Methods of Analysis, 7th Ed., Animal Feed, chapter 4, p.54: Arlington: AOAC International.

-  Esmaelli, N. and Ebrahimi, A., 2003. Necessity of determining animal unit requirement based on the quality of forage. Iranian Journal of Natural Resource, 44(4): 569-579.

-  Hassibi, P. and Noroznezhad, Z., 2017. Comparison of forage quality characteristics between narrow-leaf and broadleaf species in the warm steppe climate of Khuzestan. Iranian Journal of Range and Desert Research, 23(4): 865-875.

-  Jafari, A., Connolly, V., Frolich, A. and Walsh, E. K., 2003. A note on estimation of quality in perennial ryegrass by Near Infrared Spectroscopy. Irish Journal of Agricultural and Food Research, (42): 293-299.

-  Khorasaninejad, Z., Ajorlo, M., Pahlevanroy, A. and Yousofelahi, M., 2018. Comparing forage quality of three grass species at different phenological stages in summer rangelands of Aslomeh Kalat Chenar, Dargaz City. Journal of Rangeland, 12 (1): 24-34.

-  Noorozi, A., 2006. Investigation of three rangeland grasses forage quality in different phenological stages in Poloor rangeland. MsC, Thesis, Tarbiat Moddaress.

-  Pasandi, M., Hosseini, A. and Kavian, A., 2017. Forage quality of important halophytes in saline and alkaline rangelands of Golestan province at two phenological stages. Iranian Journal of Range and Desert Research, 24 (3): 537-546.

-  Pouzesh, H., Tatian, M., Jafarian, Z., Tamartash, R. and Nejad Ebrahimi, S., 2018. Evaluating nutritional indices of Ferulago angulata (Schlecht.) Boiss in different habitats of Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad province. Journal of Rangeland, 11 (4): 486-498.

-  Rhimi, S., Mosleh Arani, A., Rashtian, A., Hakimi Meybodi, M. and Ahmadi, M., 2017. The impacts of phenological growth stage and soil properties on forage quality of the Ochradenus ochradeni (Case Study: Abar kouh- Yazd province). Journal of Rangeland, 11 (2): 233-245.

-  Shahbazi, A., Matinkhah, S. H., Bashari, H. and Tarkesh Esfahani, M., 2017. Forage quality of Astragalus cyclophyllon G.Beek and Hedysarum criniferum Boiss in Chadegan region of Isfahan. Iranian Journal of Range and Desert Research, 23(4): 823-831.

-  Tatian, M., Tamartash, R. and Mirjalili, A., 2016. Comparing nutritional values of the three rangeland species; Hordeum bulbosum, Trifolium repens and Prangos ferulacea in different phenological stages in the rangelands of Bagh Shadi, Yazd province. Journal of Plant Ecosystem Conservation, 3 (7): 59-72.

-  Zandi, E., Jafari, A. A. and Mirakhorli, R., 2017. Studying the effects of growth stages on forage quality of two halophytes in Garmsar. Iranian Journal of Range and Desert Research, 24(2): 465-473.