بررسی نیازهای اکولوژیک گونه لاتی (Taverniera spartea (Burnm. f.) DC.) در استان هرمزگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران

2 استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اراک، ایران

چکیده

     گونه لاتی (Taverniera spartea) یکی از گونه‌های مهم مراتع خلیج و عمانی است. در این پژوهش، برخی از نیازهای اکولوژیک گونه لاتی و پاسخ آن‌ها به عوامل خاکی و توپوگرافیکی در سه رویشگاه‌ اصلی در استان هرمزگان (سیاهو، احمدی و بشاگرد) تعیین شد. نتایج نشان داد که درصد پوشش در سطح یک درصد و درصد خاک لخت و درصد سنگ و سنگریزه در سطح 5 درصد معنی‌دار بود. بکارگیری مدل جمعی تعمیم‌‌یافته، برای هر یک از متغیرهای محیطی، نشان داد که متغیرهای درصد آهک خاک، درصد رس، اسیدیته، درصد کربن آلی خاک، ازت خاک و درصد خاک لخت بر عملکرد گونه، معنی‌‌دار می‌‌باشند. افزایش درصد رس خاک از مدل کاهشی، افزایش اسیدیته خاک، از حالت دو مد، افزایش مقدار آهک خاک و همچنین مقدار درصد خاک بدون پوشش، از مدل زنگوله‌ای، افزایش درصد کربن آلی و ازت خاک هر دو از مدل افزایشی پیروی کرد. بررسی فنولوژی گونه نشان داد که رویش این گیاه از دهه دوم آبان‌‌ماه شروع می‌‌گردد و از دهه سوم اردیبهشت‌ماه وارد مرحله رکود می‌شود. باتوجه به ارزش غذایی گونه و نقش آن در حفاظت خاک مراتع، پیشنهاد می‌شود در مناطق تخریب‌شده مرتعی که شرایط استقرار آن را دارا هستند، نسبت به کاشت این گونه اقدام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ecological needs of Taverniera spartea (Burnm. f.) DC. in Hormozgan province

نویسندگان [English]

 • Abdolhamid Hajebi 1
 • Hamidreza Mirdavoudi 2
 • Mohammad Amin Soltanipoor 1
1 Assistant Professor, Hormozgan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Hormozgan Iran
2 Assistant Professor, Markazi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Arak, Iran
چکیده [English]

Taverniera spartea is one of the most important species in the Gulf and Omani rangelands. In this study, some ecological needs of Taverniera spartea and their response to soil and topographic factors in three main habitats in Hormozgan province (Siahoo, Ahmadi and Bashagard) were determined. The results showed that the percentage of cover was significant at the level of 1% and the percentage of bare soil and the percentage of rocks and pebbles at the level of 5% was significant. Applying the generalized collective model for each of the environmental variables showed that the variables of soil lime percentage, clay percentage, acidity, soil organic carbon content, soil nitrogen and bare soil percentage on species yield are significant. Increasing the percentage of soil clay from the Monotonic decrease, increasing the acidity of the soil, from the Bimodal distribution, increasing the amount of soil lime and also the percentage of bare soil from the Unimodal and increasing the percentage of organic carbon and soil nitrogen from the Monotonic increase followed. The phenological study of the species showed that the growth of this plant starts from the second decade of November and from the third decade of May, enters a stage of stagnation. Considering the nutritional value of the species and its role in the protection of rangeland soil, it is recommended to plant this species in the degraded rangeland areas that have the conditions for its establishment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Taverniera spartea
 • Ecology
 • Hormozgan province
 • Ahmadi, K., Alavi, S. J. and Tabari, M., 2015. Evaluation of production capacity of Fagus orientalis using generalized collective model. Iranian Forest Magazine, 7 (1): 17-32 (In Persian).
 • Ali Ehyaei, M. and Behbahanizadeh, A. A., 1993. Description of methods of chemical decomposition of soil. Technical Journal No. 893, Soil and Water Research Institute, 129 pages (In Persian).
 • Arzani, H. and Abedi, M., 2015. Rangeland Assessment, Vegetation Measurement, Volume II. University of Tehran Press, 305 p. (In Persian)
 • Assadpour, R., Zakeri, O., Darvishkhah, M. and Ghoreishi, M., 2018. The final report of Autoeccology of Taverniera cuneifolia  in Hormozgan province. Forest and Rangelands research Institue, 97 p (In Persian).
 • Assadi, M., Maasumi, A. A., Mozaffarian, V. and Khatamsaz, M., 1988-2016. Flora of Iran. Forest and Rangelands research Institue, 150 vol (In Persian).
 • Baghestani, N., Zare, M. and Ehsani, A., 2013. Investigation of drought and its effect on phenology in two important plant species in steppe rangelands (Case study: Nodoshan rangelands, Ashkzar city). Arid Boom Scientific and Research Journal, 3 (2): 15-26 (In Persian).
 • Faraji, A., 2014. Reaction of Artemisia sieberi communities to some environmental changes in Markazi province. Isfahan University of Technology, Faculty of Natural Resources, Master Thesis in Range Management, 102 pages (In Persian).
 • Hajebi, A. H., Mirdavoodi, H. R., Soltanipoor, M. A. and Moslehi, M., 2020. Final report of ecological needs of Platychaete aucheri in Hormozgan province. Forest and Rangelands research Institue, 52 p (In Persian).
 • Heidari, F., Dianati, G.H. And Alavi, S. J., 2017. Comparison of response curves of Bromus tomentellus and Achillea millefolium to environmental gradients using a generalized collective model. Journal of Plant Ecosystem Conservation, 5 (11): 34-17 (In Persian).
 • Hosseini, S. A. and Ehsani, A., 2017. Phenological study of the most important rangeland plants in Gorgan Sar-e-Abad region. Iranian Journal of Range and Desert Research, 24 (3): 635-645 (In Persian).
 • Khalighi, F., Jeddi, M., Ahvazi, M., Shahnazi, S., Biat, A., Mohager, N. and Zare, S., 2013. Evaluation of cytotoxic effect of Taverniera spartea and Tephrosia persica Boiss. on human cancer cell lines. Journal of Medicinal Plants, 1: 128-114 (In Persian).
 • Mirdavoodi, H. R., 2013. The effect of turbulence on plant diversity and invasive species in oak groves in western Iran (Case study: Dalab Ilam forest). Ph.D. Thesis, University of Tehran, Department of Forestry and Forest Economics, 128 pages (In Persian).
 • Odum, E.P., 1971. Fundamentals of Ecology. 3rd W. B. Saunders. Philadelphia. 574 pp.
 • Puppi Branzi, G. and Zanotti, A. L., 1992. Estimate and mapping of the activity of airborne pollen sources. Aerobiologia, 8: 69–74.
 • Rashvand, S., Yeganeh, H. and Sanaei, A., 2014. Investigation of phenological stages of two species of Festuca ovina and Bromus tomentellus in Alamut-Qazvin station. Journal of Plant Research, 27 (4): 635- 646 (In Persian).
 • Rechinger, K. H. (ed.) 1963- 2006. Flora Iranica. Vols: 1- 176. Academische Druk-u. Verlagsanstalt. Graz.
 • Saeidfar, M., Khodgholi, M., Feizi, M. T. and Shahmoradi, A. A., 2003. Autoeological study of Eurotia ceratoides (L.) C.A.Mey in Isfahan province. Iranian Journal of Range and Desert Research, 10 (4): 387- 408 (In Persian).
 • Sundari, M. S. N., 2008. Inhibitory activity of Catharanthus roseus alkaloids on enzyme activity and reproduction in Euproctis fraterna. Annals of Applied Biology, 133 (2): 149-154.
 • West, N. E., 1967. Outline for autecological studies of range grasses. Adapted from paper presented at the Twentieth Annual Meeting, American Society of Range Management, Seattle, Washington, February 13-16, 102- 105.