دوره و شماره: دوره 29، شماره 1، فروردین 1401 
بررسی اثر فلز سنگین کادمیم بر خصوصیات فیتوشیمیایی گونه‌ی مرتعی شیرین‌بیان ( Glycyrrhiza glabra L.)

صفحه 11-23

فیروزه مقیمی نژاد؛ علی طویلی؛ محمد جعفری؛ محسن شیروانی؛ یاسر قاسمی آریان


شناسایی متغیرهای مؤثر بر تاب‌آوری کشاورزان در برابر گردوغبار بر مبنای نظر خبرگان

صفحه 36-52

مهسا عبدالشاه نژاد؛ حسن خسروی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ امیر علم بیگی


ارزیابی و تحلیل بیابان‌زایی با استفاده از روش تحلیل بردار تغییر (منطقه مورد مطالعه: شهرستان قلعه‌گنج)

صفحه 53-65

فاطمه نرماشیری؛ مهدی قربانی؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسین آذرنیوند؛ امیر علم بیگی؛ رولند ورنر شولز


بررسی نیازهای اکولوژیک گونه لاتی (Taverniera spartea (Burnm. f.) DC.) در استان هرمزگان

صفحه 66-85

عبدالحمید حاجبی؛ حمید رضا میرداودی؛ محمدامین سلطانی پور


ارزیابی توالی ثانویه کانون‌های گرد و غبار خوزستان با استفاده از گروه‌های عملکردی (PFTs) تحت شیوه‌های مختلف کشت نهال

صفحه 99-111

مهری دیناروند؛ محمد فیاض؛ هاشم کنشلو؛ کورش بهنام‌فر؛ سجاد عالی محمودی سراب؛ فرهاد خاکساریان