بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بوم‌‌گردان در منطقه بیابانی روستای قلعه بالا- بیارجمند - استان سمنان.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی مرتع، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران.

2 گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مرتع‌داری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران.

چکیده

زیست‌بوم‌های بیابانی کشور دارای پتانسیل‌های اقتصادی مهمّی هستند که لزوم توجه به آن‌ها برای دستیابی به توسعه پایدار و رهایی از اقتصاد تک‌محصولی ضروری است. با توجه به روند رو به رشد تقاضا در امر بوم‌گردی، محاسبه‌ی ارزش تفرّجی مناطق تفریحی برای اعمال مدیریت کارا و مؤثر ضروری است. بدین ترتیب هدف از این پژوهش تعیین عوامل تأثیرگذار روی تمایل به پرداخت بوم‌گردان منطقه قلعه بالای شهرستان بیارجمند در استان سمنان است. برای بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت افراد، الگوی لاجیت به روش حداکثر راست‌نمایی برآورد شد. برای اندازه‌گیری ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑـﻪ ﭘﺮداﺧـﺖ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن از منطقه قلعه بالا به روش پرسش‌نامه انتخاب دوگانه – دوبعدی استفاده شد. داده‌های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسش‌نامه و مصاحبه حضوری با بازدیدکنندگان از منطقه مذکور جمع‌آوری شد. تعداد بوم‌گردان با استفاده از روش تصادفی ساده به تعداد 207 نفر انتخاب شدند. نتایج تخمین مدل لاجیت نشان داد، ضریب متغیرهای تعداد بازدید، مقصد نهایی، فاصله از محل سکونت، هزینه ماهانه خانوار و مبلغ پیشنهادی در سطح 1 و 5 درصد معنی‌دار شده است. درنهایت متوسط تمایل به پرداخت جهت استفاده از منطقه توسط بازدیدکنندگان 48220 ریال و ارزش تفرّجی سالانه روستای قلعه بالا حدود 434 میلیون ریال برآورد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the factors affecting the willingness to pay ecotourism in the desert area rural of Qaleh-Bala Biarjomand - Semnan province.

نویسندگان [English]

 • hasan yeganeh 1
 • Seyed.Mehdi Pourbagher 2
 • mohamad akbari 3
1 Assistant Professor, Department of Range Engineering, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
2 Department of Geography, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran
3 M.Sc. Student of Rangeland Management, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
چکیده [English]

Desert ecosystems have substantial economic potentials that paying attention to them to attain sustainable development and to get rid of the one-product economy is essential. According to the growing demand for ecotourism, calculating the recreational value of recreational areas seems to be necessary for efficient and effective management. The purpose of this study is to determine the factors affecting the willingness of tourists to pay in the Qaleh-Bala area of Biarjamand city in Semnan province. To examine the factors affecting the willingness to pay, the Logit model was estimated by the maximum likelihood method. To measure the willingness to pay off the Qaleh-Bala Double-bounded Dichotomous Choice, it was used. The required data were prepared and collected by completing a questionnaire and face-to-face interviews with visitors from the area. The tourist samples were selected by a simple random sampling method for 207 people, and then the questionnaires were completed by them. The results of the Logit model showed that the coefficients of the variables number of visits, final destination, and distance from residence, monthly household expenses, and offered price were significant at the level of 1% and 5%. Finally, the average willingness to pay for the use of the area by visitors was 48,220 Rials and the annual recreation value of Qaleh-Bala village was estimated at 434 million Rials

کلیدواژه‌ها [English]

 • Desert
 • Logit Model
 • Contingent Valuation
 • Willingness to Pay
 • Qaleh-Bala
 • Amirnejad, H., Khalilian, S. and Assareh, M. H., 2006. Estimating the existence value of north forests of Iran by using a contingent valuation method.Journal of Ecological Economics, 58 (4): 665-675, (In Persian).
 • Azizi, k., Rastegar, S.H., Heydari, G.H. and Jafarian, Z., 2019. Socio-economic effects of ecotourism on the empowerment of local communities Case: Baladeh area in Mazandaran province. Space Economy and Rural Development, 8 (1): 79-96, (In Persian).
 • Beal, D.J., 1995. Travel cost analysis of the value of Carnarvon gorge national park for recreational use. Review of Marketing and Agriculture Economics, 63 (2): 292-303.
 • Esmaeilpour, P. and Rahimi Kalour, H., 2019. Estimating the recreation value of Meshginshahr suspension bridge: condition valuation approach. 1th International Conference on Tourism. Iran, 24 Aug, 2019: 1-12, (In Persian).
 • Forester, B., 1989. Valuing outdoor recreational activity: a methodological survey. Journal of Leisure Research, 21(2): 185-197.
 • Ghadiri Masoum, M., Minaee, M. and Darban Astaneh, A., 2020. The role of ecotourism resorts in the development of rural tourism in rural areas of Khor and Biabank. Space Economy and Rural Development, 9 (32): 23-42, (In Persian).
 • Hanemann, W.M., 1994. Valuing the environment through contingent valuation. Journal of Economic Perspectives, 8 (4): 19-43.
 • Jozi, S.A., Rezayan, S., Irankhahi, M. and Shakeri, M., 2010. Economic valuation of outdoor recreational resources of Shahdad district of Kerman in order to presentation ecotourism development strategic planning. Journal of Natural Environment, 63 (4): 329-345.
 • Judge, G., Griffithes, W., Hill, R. C., Lukepohl, H. and Lee, T., 1985. The Theory and Practice of Econometrics Second Edition. Wiley. New York, 1056p.
 • Judge, G., Hill, R. C., Griffiths, W., Lutkepohl, H. and Lee, T., 1988. Introduction to the Theory and Practice of Econometrics Second Edition. Wiley, New York, 1024 p.
 • Kavoosi, M., Shabazi, H. and Malekian, A., 2009. Estimating the recreational value of promenades with the use of Heckman two stage approaches, case study of Mohtasham park of Rasht. Journal of Agricultural Economics Research, 1 (1): 137-149, (In Persian).
 • Kumar, M. and Kumar, , 2008. Valuation of the ecosystem services: a psycho-cultural perspective. Ecological Economics, 64 (4): 808-819.
 • Lee, C.K. and Han, S.Y., 2002. Estimating the use and preservation values of national parks tourism resources using a contingent valuation method. Tourism Management, 23 (5):531-540.
 • Maddala, G.S., 1991. Introducing the Logit Model and Applications: 58-92. Introduction to Econometrics. Macmillan Press, 472 p.
 • Mahdavi, M., Ghadiri Masoum, M. and Ghahremani, N., 2008. Impacts of tourism on rural development attitudes of rural people in Kan vally and Sooleghan subdistrict in Tehran County. Journal of Village and Development, 11 (2): 39-60, (In Persian).
 • Mitchell, R. C. and Carson, R. T., 1989. Theoretical Basis of the Contingent Valuation Method: 17-55. Using Surveys to Value Public Goods: The Contingent Valuation Method. RFF Press, 484p.
 • Mostafazadeh, S., Habibi, F. and Mohammadi, A., 2020. Estimation of tourists willingness to pay and factors affecting it (case study: Marivan lake Zaribar). Journal of Urban Studies, 33 (9): 15-26 (In Persian).
 • Poor, P.J. and Smith, J.M., 2004. Travel cost analysis of a cultural heritage site the case of historic St. Mary’s city of Maryland. Journal of Cultural Economics, 28 (3): 217-229.
 • Pourbagher kordi, M. and Rezaei, S., 2018. The role of security and identification of insecure tourism centers in increasing the number of tourists to Hamedan province in 2016. Biannual Journal of Urban Ecology Researches, 18(9): 55-68, (In Persian).
 • Sahabi, B., Hajian, M. and Javaheri, B., 2011. Assessment of factors affecting on the visitors' WTP and evaluating recreational importance of Jajroud Area. Journal of Econominal Modeling, 6 (17): 111-126, (In Persian).
 • Salmanizadeh, M., Salmanizadeh, A., Hasani., L. and Saberi, J., 2013. Estimating the economic value of deserts case study of Lut desert (Shahdad, Kerman). 2th National Conference On Tourism and Nature Tourism in Iran. Iran, 8 Jul. 2013: 1-8 (In Persian).
 • Sameti, M., Moeeni, S., Mardiha, S. and Khanizade Amiri, M., 2012. Estimation the recreational value of Najvan park of Isfahan using a contingent valuation method. Iranian Journal of Applied Ecology, 1 (1): 64-79, (In Persian).
 • Venkatachalam, L., 2003. The contingent valuation method: a review. Environmental Impact Assessment Review, 24 (1): 89-124.