ارزیابی توالی ثانویه کانون‌های گرد و غبار خوزستان با استفاده از گروه‌های عملکردی (PFTs) تحت شیوه‌های مختلف کشت نهال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران.

2 استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 عضو هیات علمی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

4 پژوهشگر و ناظر موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

5 پژوهشگر موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

چکیده

اندازه­گیری تنوع و شناسایی صفات و گروه­های عملکردی گیاهی منطقه و طبقه­بندی آنها علاوه براینکه به شناسایی دقیق توان رویشی منطقه کمک می­کند، به درک ما نسبت به عکس­العمل پوشش گیاهی منطقه به آشفتگی­ها و حضور احتمالی گونه­های مقاوم با صفات مشابه یا مهاجم یاری می­رساند. هدف از این پژوهش بررسی و ارزیابی مقدماتی وضعیت رویشی منطقه، روند تغییرات و ارزیابی توالی ثانویه پوشش گیاهی کانون­های گرد و غبار خوزستان بعد از کشت نهال به شیوه­های مختلف بود. برای تحقق این هدف از شاخص­های تنوع گونه­ای و گروه­های عملکردی (PFTs) استفاده شد. برای ارزیابی تغییرات پوشش گیاهی منطقه با پیمایش صحرایی، تعداد 15 ترانسکت 100 متری با فواصل 50 متری بصورت تصادفی- سیستماتیک انتخاب ­شد. با توجه به یکنواختی ترکیب گونه­های گیاهی و نبود عوارض محیطی در مجموع 180 پلات ثابت به ابعاد 1 متر مربع نصب گردید. نتایج تحقیق اخیر در سه منطقه کانون گرد و غبار جنوب شرق اهواز نشان داد در مناطق انتخابی شیوه­های متنوع آبیاری به همراه بارندگی­ها سبب تغییرات محسوسی در افزایش درصد پوشش و تعداد گونه بتدریج از سال 1396 تا 1399 گردیده است. گروه­های عملکردی منطقه طویل با آبیاری سطحی (فارو) در سال 1399 نه گروه، در منطقه بگعان با آبیاری تانکری و حفر چاله با بیل مکانیکی هفت گروه و در منطقه حنیطیه  با آبیاری تانکری و حفر چاله هفت گروه عملکردی قابل تشخیص بود. نتایج آنالیز T-تست نیز نشان داد بین متوسط دو مقدار همه شاخص­ها از جمله تنوع شانون و سیمپسون در اسفند سال 1396 و اسفند سال 1399 برای هر سه منطقه مورد بررسی اختلاف معنی داری وجود داشته و شاخص­های تنوع با افزایش تعداد گونه و درصد پوشش در منطقه، سیر صعودی داشته­است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of secondary sequence of Khuzestan dust centers using functional groups (PFTs) under different seedling cultivation methods

نویسندگان [English]

 • Mehri Dinarvand 1
 • Mohammad Fayaz 2
 • Hashem Keneshlo 3
 • Kourosh Behnamfar 1
 • Sajad Alimahmodi sarab 4
 • farhad khaksarian 5
1 Assistant Professor., Forests and Rangelands Research Department, Khuzestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research Education and Extension Organization(AREEO), Ahvaz, Iran
2 Assistant Prof., Research Institute of Forest and Rangelands, Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research Education and Extension Organization(AREEO), Tehran, Iran
3 Academic member.Research Institute of Forest and Rangelands, Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research Education and Extension Organization(AREEO), Tehran, Iran Iran.
4 Supervision and Researcher in Research Institute of Forest and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
5 Researcher in Research Institute of Forest and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
چکیده [English]

Measuring the diversity and identifying plant vegetation traits and functional groups and classifying them, in addition to helping to accurately identify the vegetative capacity of the area, helps us to understand the vegetation response of the area to disturbances and presence. Potentially resistant species with similar or invasive traits help. The purpose of this study was to investigate and evaluate the vegetative status of the region, the trend of changes and evaluation of the second sequence of dust centers in Khuzestan after planting seedlings in different ways. Functional groups (PFTs) were used. To evaluate the changes in the vegetation of the area by field survey, 15 transects of 100 meters with distances of 50 meters were systematically randomly selected (the first transect was randomly selected and the rest with a defined distance of 50 meters). Due to the uniformity of plant species composition and the absence of environmental effects, a total of 180 fixed plots with dimensions of 1 square meter (location recording with GPS device) were installed. The results of a recent study in three areas of the dust center in the southeast of Ahvaz showed that in selected areas, various irrigation methods along with rainfall will cause significant changes in the percentage of cover (frequency) and the number of species from 2017 to 2020. Functional groups in the Tovayel region with surface irrigation (Faro) In 2020, nine groups were identified, in Bagan region with tanker irrigation and hole digging with seven excavators, and in Hanitieh region with tanker irrigation and hole digging seven functional groups. The results of T-test analysis also showed that there is a significant difference between the average of the two values of all indicators, including the diversity of Shannon and Simpson in March 2017 and March 2020 for all three regions so diversity indicators raised since number of species and cover increased.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Vegetation
 • Simpson Diversity Index
 • Shannon Diversity Index
 • Planting
 • Vegetation Percentage
 • Assadi, M., Maassoumi, A., Khatamsaz, M. and Mozaffarian, V., 1988-2018. Flora of Iran, vols. 1–147. Research Institute of Forests and Rangelands Publications, Tehran (In Persian).
 • Banihashemi, E., Tahmasebi, P., and Asadi, E., 2020. Effects of different grazing management on plant functional traits in a semi-stepp rangeland, Karsanak, Chaharmahal-Va-Bakhtiari Province. Iranian journal of Rangeland and Desert Research; 28 (2): 266-279 (In Persian).
 • Buonopane, M., Huenneke, L. F. and Remmenga, M., 2005. Community response to removals of plant functional groups and species from a Chihuahuan desert shrubland. Journal of OIKOS, 110:67-80.
 • Byun, C.H., Blois, S. and Brisson, J., 2013. Plant functional group identity and diversity determine biotic resistance to invasion by exotic grass. Journal of Ecology, 101: 128-139.
 • Chaturvedi, R. K.., Raghubanshi, A. S. and Singh, J. S., 2011. Plant functional traits with particular reference to tropical deciduous forests: A review. Journal of Biosciences, 36 (5): 963-981.
 • Chen, X. and Li., L. B., 2005. Spatial variability of plant functional types of trees along northeast China transect. Applied Ecology & Environmental Research, 3(2): 39-49.
 • Dargahian, F., Teimori, S., Lotfinasbasl, S. and Razavizadeh, S., 2019. Land use changes in the Mansouriyeh wetland and its relation with the occurrence of drought and dust formation in the Ahvaz metropolis. Journal of Watershed Management Research, 32(4): 94-104 (In Persian).
 • Dinarvand, M., Ejtehadi, H., Jankju, M. and Andarzian, B., 2016. Species diversity and identification of plant functional types of woodland in Shimbar Protected Area, Khuzestan Provience. Iranian Journal of Applied Ecology, 5(15): 1-13 (In Persian).
 • Dinarvand, M., Keneshloo. H. and Fayaz, M., 2018. Vegetation of dusty place in Khuzestan province. Iran Nature 3(3): 32-42 (In Persian).
 • M. and Jamzad, Z., 2020 Plant diversity of Khuzestan and dust sources in the southwest of Iran, with a checklist of vascular plants. Phytotaxa, 434(3): 219-254 (In Persian).
 • Dinarvand, M., Behnamfar, K., Arami, A., Alimahmodi, S. and Haidar, K., 2021. Evaluating the trend of vegetation changes using of biodiversity indicators in Bagan area of Khuzestan province. Iranian journal of Rangeland and Desert Research, 28(3): 593-604 (In Persian).
 • Ejtehadi, H., Sepehry, A. and Akafi, H.R., 2008. Methods of measuring biodiversity. Ferdowsi university of Mashhad, Publication No: 530, 228 pp (In Persian).
 • Ghelichnia, H. and Ramazanpoor, M.R., 2020. Evaluation of structural and functional traits of Agropyron pectiniforme and Elymus hispidus var hispidus populations in rainfed conditions in Mazandaran province. Iranian Journal of Range and Desert Research, 28 (2): 317-327 (In Persian).
 • Gitay, H. and Nobel, I.R., 1997. Plant functional types: their relevance to ecosystem properties and global change. Cambridge University Press, Cambridge, pp 3–19.
 • Grime, J. P., 1993. Vegetation functional classification systems as approaches to predicting and quantifying global vegetation change, in: Solomon, A. M.; Shugart, H. H. (Eds.), Vegetation Dynamics and Global Change. Chapman and Hall, New York, pp. 293-305.
 • Grime, J. P., Hodgson, J. G.; Hunt, R., Thompson, K.; Hendry, G. A. F.; Campbell, B. D.; Jalili, A.; Hillier, H.; -Diaz, S. and Burke, M. J. W., 1997. Functional types: testing the concept in northern England, in: Smith, T. M.; Shugart, H. H.; Woodward, F. I. (Eds.), Plant Functional Types: Their Relevance to Ecosystem Properties and Global Change. Cambridge University Press, London, pp. 122–152.
 • Hidalgo-Triana, N., Vicente Perez Latorre, A. and Hansen Thorne, J., 2017. Plant functional traits and groups in a Californian serpentine chaparral. Journal of Ecological Research, 14: 1-11.
 • Midgley, G., G. Hughes., Thuiller, W., Drew, G. and Foden, W., 2005. Assessment of potential climate change impacts on Namibias floristic diversity, ecosystem structure and functional climate change research group. South African National Biodiversity Institute, Kirstenbosch Botanical Garden, Rhodes Drive, Cape Town. 73 p.
 • Mozaffarian, V., 1999. Flora of Khuzestan. Research center of natural resources and husbandry of Khuzestan, Ahvaz, 144pp (In Persian).
 • Perez-Harguindeguy, N., Diaz, S., Garnier, E., Lavorel, S., Poorter, H., Jaureguiberry, P., Bret-Harte, M. S., Cornwell, W. K., Craine, J. M., Gurvich, D. E., Urcelay, C., Veneklaas, E. J., Reich, P. B., Poorter, L., Wright, I. J., Ray, P., Enrico, L., Pausas, J. G., deVos, A. C., Buchmann, N., Funes, G., Quetier, F., Hodgson, J. G., Thompson, K., Morgan, H. D., terSteege, H., vanderHeijden, M. G. A., Sack, L., Blonder, B., Poschlod, P., Vaieretti, M. V., Conti, G., Staver, A. C., Aquino, S. and Cornelissen, H. C., 2013. New handbook for standardized measurement of plant functional traits worldwide. Australian Journal of Botany. Csiro puplishing. A-BP. p.
 • Rafiee, F., Jankju, M. and Ejtehadi, H., 2014. Plant Functional Types as Indices of Post-Fire Succession in a Semiarid Rangeland. Iranian Journal of Applied Ecology, 3(8): 17-28 (In Persian).
 • Rechinger, K.H. (ed.)., 1963–2015. Flora Iranica, vols. 1–181. Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, Graz; vol. 175. Akademische Verlagsgesellschaft, Salzburg; vols. 176–181. Verlag des Naturhistorischen Museums, Wien. In Persian
 • Rusch, G. M., Pausas, J. G. and Leps, J., 2003: Plant Functionl Types in relation to disturbance & land use, Journal of Vegetation Science 14: 307-310.
 • Salama, F., Abd El-Ghani, M., Gadallah, M., El-Naggar, S. and Amro, A., 2015. Dinvesity and responses of plant functional groups to soil variables in the arid desert landscape of southern Egypt. Journal of Biodiversity and Ecological Sciences, 5(1): 24-39.
 • Tischler, M., Dickman, C.H. R. and Wardle, G. M., 2013. Avian functional group responses to rainfall across four vegetation types in the Simpson desert, central Australia. Austral Ecology, 38: 809-819.
 • Townsend, C. C. and Guest, E., 1974-1985. Flora of Iraq, vols. 3, 4, 8, Baghdad.
 • Walker, B. H., 1992. Biodiversity and ecological redundancy. Conservation Biology, 6:18-23.
 • Zohary, M., 1966-1986. Flora Palaestina 1-4. Israel Academy of Science and Humanities, Jerusalem.