همکاری با انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران

2 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

      برای مدیریت پایدار مرتع، محاسبه ظرفیت مراتع و تعیین حد بهره‌برداری مجاز گونه‌های مهم و کلیدی مراتع لازم و ضروریست. با داشتن ظرفیت واقعی مراتع و ارائه دقیق برنامه‌های مدیریتی می‌توان از نابودی پوشش گیاهی، خاک و کاهش منابع آب در اراضی مرتعی جلوگیری کرد. شدت چرای مناسب، استفاده مداوم و اقتصادی را در مرتع موجب می‌گردد، ازاین‌رو برای نیل به پایداری و تداوم تولید در مراتع و تعیین مناسب‌ترین حد بهره‌برداری، مطالعه اثر شدت‌های مختلف برداشت بر تولید علوفه سه گونه Halocnemum strobilaceum، Desmostachya bipinnata و Aeluropus lagopoides در منطقه زمین‌سنگ استان هرمزگان از سال 1387 به مدت سه سال انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل چهار شدت برداشت 25، 50 و 75 درصد و شاهد (بدون برداشت) بودند. در هر تیمار 10 پایه از گونه به‌عنوان تکرار مورد توجه قرار گرفت و بر روی هریک از متغیرهای وابسته مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل در نرم‌افزار  SASتجزیه‌وتحلیل شد. نتایج نشان داد که شدت برداشت بر میزان علوفه سبز گونه‌ها تأثیر گذاشته و کلیه تیمارها با شاهد اختلاف معنی‌داری داشتند. بنابراین، برداشت مجاز تا 50 درصد را برای گونه‌هایAeluropus lagopoides  و Desmostachya bipinnata و تا 75 درصد را برای گونه Halocnemum strobilaceum می‌توان پیشنهاد کرد تا سلامتی و شادابی این گونه‌ها نیز در طول سال‌های برداشت حفظ شود. با توجه به یافته‌های بالا، حد بهره‌برداری تعیین شده می‌تواند در تعیین حد بهره‌برداری مجاز منطقه مورد مطالعه و مناطق مشابه با آن از نظر آب و هوایی به همراه اطلاعات مربوط به سایر گیاهان استفاده شود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The allowable use of Desmostachya bipinnata, Halocnemum strobilaceum and Aeluropus lagopoides in Zaminsang Region of Hormozgan province

نویسندگان [English]

  • Mohammadamin Soltanipoor 1
  • Saeedeh Nateghi 2
  • Abolhamid Hajebi 1
  • Mahshid Souri 2

1 Assistant Professor, Hormozgan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Hormozgan, Iran

2 Assistant Professor, Rangeland Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

چکیده [English]

    Calculating rangeland capacity and determining the allowable use for important rangeland species is necessary for sustainable range management. By having the rangeland capacity and presenting accurate management plans, the destruction of vegetation and soil and the reduction of water resources can be prevented. Suitable grazing intensity causes continuous and economic use in the rangeland. Therefore, a study was conducted on the effects of different harvest intensities on forage production of three species Halocnemum strobilaceumDesmostachya bipinnata, and Aeluropus lagopoides Hormozgan province three years from 2008 to determine the most appropriate level of exploitation. Experimental treatments included four harvesting intensities of 25, 50, and 75% and control (without harvest). In each treatment, ten rootstocks of the species were considered replicates and evaluated on each of the dependent variables. The results were analyzed in SAS software. The results showed that harvest intensity affected the forage production and all treatments were significantly different from the control. Therefore, up to 50% of the allowable use for Aeluropus lagopoides and Desmostachya bipinnata, and up to 75% for Halocnemum strobilaceum is suggested to maintain the health and vigor of these species during the harvest years. According to the above findings, this allowable use can be considered for similar areas in terms of climate together with information about other plants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Harvesting intensity
  • forage production
  • rangeland capacity
  • Zaminsang region
  • Hormozgan province
- Ahmadi, A., Ghasriani, F., Bayat, M., Zare, N. and Ahmadi, E., 2013. Investigation of different harvesting simulation treatments of production and vitality of Bromus tomentollus. Iranian Journal of Range and Desert Research, 20 (2): 320-33  (In Persian).
- Assadi, M., 2001. Flore of Iran, Chenopodiaceae family. Research Institue of Forests and Rangelands, Tehran, Iran, 508 p (In Persian).
- Baghestani Maybodi, N., Zare, M.T. and Ehsani, A., 2015. Study of time of livestock entry and exit to rangeland in steppic rangeland of Yazd province. Journal of Desert Ecosystem, 4 (7): 64-53 (In Persian).
- Barati, H., Tavili, A., Arzani, H., Ghasriani, F. and Yusefi, M., 2013. Effect of growth season and different harvesting intensities on soluble carbohydrate reserves changes in above ground organs of Stipa hohenackeriana and Salsola laricina (Case study: Khoshkeh Rud-e- Saveh). Journal of Rangeland, 7 (1): 20-29 (In Persian).
- Fakhimi Abarghouie, E., Gholami, P. and. Javadi, S.A., 2014. Effects of different harvesting intensities on forage production of Stipa Arabica, Oryzopsis holiformis and Poa bulbosa at Koh Panj site in Kerman province. Iranian Journal of Range and Desert Reseach, 21 (1): 109-118 (In Persian).
- Farmihani Farahani, A., Mirdavoodi, A. and Goudarzi, G.H., 2012.  Determining of allowable use of the key species in rangelands of Arak-Enjedan. Iranian Journal of Range and Desert Research, 19 (3): 395-405 (In Persian).
- Forward, J.R. and Magai, M.M., 1992. Cipping frequency and intensity effects on big bluestem yield, quality and persistence. Journal of Range Management, 45 (6): 554-559.
- Ganskopp, D., 1988. Defoliation of Thurber needlegrass: herbage and root responses. Journal of Range Management, 41 (6): 472-476.
- Ghasriani, F., Bayat, M., Jabarzare, A. and Ghaemi, M.T., 2014. Effects of different harvesting intensities on forage production of Puccinellia distans in saline lands of West Azarbaijan province. Iranian Journal of Range and Desert Research, 21 (3): 507-517 (In Persian).
- Ghasriani, F., Bayat, M., Ghaemi, M.T. and Yeganeh, H., 2017. Effects of different harvesting intensities on forage yield and vitality of Aeluropus littoralis (Case study: Tez Kharab Rangelands, Urmia). Iranian Journal of Range and Desert Research, 24 (1): 142-151 (In Persian).
 - Hodgkinson, K.C., 1980. Frequency and extend of defoliation of herbaceous plants by sheep in foothill range community in Northern Utha. Journal of Range management, 33 (3): 164-169.
- Hosseini, S. A. and Ghasriani, F., 2013. Investigation on allowable use of sheep fescue (Festuca ovina) in Saraliabad Gorgan rangelands. Iranian Journal of Range and Desert Research, 20 (2): 407-416 (In Persian).
- Karimi, G.H., Yeganeh, H., Barati, H. and Ghasriani, F., 2014. Determining of allowable use of Stipa hohneckerianain Kordan rangelands of Karaj. Iranian Journal of Range and Desert Research, 21 (4): 631-642 (In Persian).
- Kasach, A. E., 1979. Effect of grazing on the vegetation of winter of pastures in eastern Pamirs, Soviet. Journal of Ecology, 9 (3): 270-271.
- Khodagholi, M., Ghasriani, F., Bayat, M. and Azimi, M.S., 2012. Effect of different harvesting intensities on forage production and vitality of Stipa arabica at Isfahan Soh site. Iranian Journal of Range and Desert Research, 19 (3): 512-521 (In Persian).
- Leyshon, A. J. and Campbell, C. A., 1992. Effect of timing and intensity of first defoliation on subsequent production of 4 pasturte species. Journal of Range management, 45 (4): 379-384.
- Menke, J.W. and Trlica, M.J., 1983. Effects of single and sequential defoliation on the carbohydrate reserves of four range species. Journal of Range Management, 36 (1): 70-74.
- Moghadam, M.R., 1998. Range and Range management. University of Tehran Press, Iran (In Persian).
- Motazedian, I. and Sharrow, S.H., 1990. Defoliation frequency and intensity effects on pasture forage quality. Journal of Range management, 43 (3): 198-201.
- Rahmani, G.H., Ghasriani, F., Sharifi Yazdi, M. and Kudori, M., 2017. Effects of different harvesting intensities on forage production of Stipa Arabica, Oryzopsis holiformis and Poa bulbosa at Koh Panj site in Kerman province. Iranian Journal of Range and Desert Research, 24 (3): 494-502 (In Persian).
- Rechinger, K.H., 1974. Flora Iranica, Gramineae, 70: 420-436.
- Sanadgol, A., 2006. Investigating the Convertible Production of Sample Rangelands Iran Vegetation Zone. Research Institute Forests and Rangelands, 23 p.
- Soltanipoor, M.A. and Fayaz, M., 2010. Final report of Study of preference value of range plants in Zaminsang region, Hormozgan province. Hormozgan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Bandar Abbas, Iran, 120 p (In Persian).
- Tate, K., Gillen, W., Michell, R. and Steven, R., 1994. Effect of defoliation intensity on regrowth of tallgrass prairie. Journal of Range management, 47 (1): 38-42.
- Tueller, P. and Tower, T., 1979. Vegetation stagnation in tree-phase big game exclure. Journal of Range management, 32 (4): 258-263.
- Vallentine, J. F., 1990. Grazing management, Academic Press., Santiago.
- Zarekia, S., Ghasriani, F., Bayat, M. and Nemati, H., 2015. Determine the most appropriate of allowable use of Salsola laricina. Iranian Journal of Range and Desert Research, 22 (2): 266-274 (In Persian).
- Zhang, J. and Romo, J., 1995. Impacts of defoliation on tiller production and survival in northern wheat grass. Journal of Range Management, 48 (2): 115-120.