دوره و شماره: دوره 29، شماره 2، مرداد 1401 
ارتباط بین ویژگی‌‌های مورفولوژیکی و تولید درمنه کوهی (Artemisia aucheri) در مراتع کوهستانی

صفحه 166-175

جواد معتمدی؛ اسماعیل شیدای کرکج؛ عزیزه بابازاده؛ مرتضی مفیدی چلان


شناسایی مناطق برداشت رسوب در کانون فرسایش بادی غرب استان تهران (مطالعه موردی: شهرستان ملارد)

صفحه 186-195

مهین حنیفه‌پور؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن احمدی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ حسن خسروی


بررسی برخی از نیازهای بوم‌شناختی گونه مرتعیOnobrychis melanotricha Boiss. در استان اصفهان

صفحه 111-125

مسعود برهانی؛ زهرا جابرالانصار؛ حمیدرضا میرداوودی


تغییرپذیری برخی خصوصیات شیمیایی خاک در شرایط مختلف مدیریتی مرتع

صفحه 126-130

کیومرث محمدی سمانی؛ حامد جنیدی جعفری؛ پریا مرادی