تغییرپذیری برخی خصوصیات شیمیایی خاک در شرایط مختلف مدیریتی مرتع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و مرکز پژوهش و توسعه جنگلداری زاگرس شمالی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

2 دانشیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مرتع‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

     مدیریت‌های مختلف مراتع ازجمله قرق و اصلاح، می‌تواند شرایط مناسبی را برای احیای مرتع ایجاد کند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر سه مدیریت مختلف قرق، اصلاحی و تحت چرا در مراتع استان کردستان و تأثیر آنها برای برخی خصوصیات خاک است. برای انجام این تحقیق، 25 پلات یک در یک مترمربعی، به‌طور تصادفی-‌سیستماتیک در امتداد دو ترانسکت (240 متر، 120 متر در هر دو جهت عمود و در راستای شیب) در هر منطقه اجرا و در مرکز هر پلات یک نمونه خاک از عمق 15-0 سانتی‌متر به همراه درصد لاشبرگ و پوشش گیاهی، درصد خاک لخت و درصد سنگریزه برداشت شد. بنابراین در کل 75 نمونه خاک از سه منطقه برداشت گردید. بعد از خشک کردن نمونه‌های خاک، برخی پارامترهای شیمیایی خاک در آزمایشگاه تجزیه شد. برای تحلیل داده‌ها از تجزیه واریانس یکطرفه و برای بررسی ارتباط بین داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج حاصل نشان داد که تمامی پارامترهای مورد بررسی تفاوت معنی‌داری را نسبت به هم داشتند، به‌طوری‌که میزان کربن، نیتروژن، نسبت C/N، فسفر و پتاسیم در منطقه اصلاحی به‌ترتیب با مقادیر %94/1، %205/0، 48/9، mg/kg288 و mg/kg 129 دارای بیشترین مقدار و در منطقه تحت چرا با مقادیر %25/1، %179/0، 7، mg/kg170 و mg/kg 75 دارای کمترین میزان بود. در حالی که میزان اسیدیته (27/8) و هدایت الکتریکی (174 میکروزیمنس بر سانتی‌متر) در منطقه تحت چرا افزایش یافت. همچنین درصد پوشش گیاهی ارتباط مثبت معنی‌داری با تمامی عناصر بررسی شده خاک (به‌جز اسیدیته و هدایت الکتریکی) داشت. درصد خاک لخت و سنگریزه نیز ارتباط منفی معنی‌داری با عناصر کربن، نیتروژن، فسفر و پتاسیم از خود نشان دادند. در نهایت می‌توان گفت مدیریت قرق و عملیات اصلاحی توانسته است اثرهای مثبت معنی‌داری بر عناصر ضروری گیاه در خاک بگذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Variability of some chemical soil properties under different rangelands management

نویسندگان [English]

 • Kyumars Mohammadi-Samani 1
 • Hamed Joneidi Jafari 2
 • Parya Moradi 3
1 Assistant Professor, Dept. of Forestry, The Center for Research and Development of Northern Zagros Forestry, University of Kurdistan, Sanandaj, I. R. Iran
2 Associate Professor, Department of Range and Watershed Management, University of Kurdistan, Sanandaj, I. R. Iran
3 M.Sc.Student of Range Management, Department of Range and Watershed Management, University of Kurdistan, Sanandaj, I. R. Iran.
چکیده [English]

Different rangeland management measures such as fencing and improvement can provide the potential for their restoration. This study aimed to investigate the effect of a range of rangeland management measures including fencing, remediation, and grazing on some soil properties in the rangelands of Kurdistan province. We established 25 plots of 1×1 m2 each along two transects with 240 m length (120 m perpendicular to the slope and 120 m parallel to the slope). At each plot center, soil samples (0-15 cm depth) were taken, together with other attributes comprising litter, vegetation, bare soil, and gravel percentages. This resulted in 75 soil samples from three study areas. Furthermore, some chemical soil properties were analyzed in the laboratory after drying and preparing the soil samples. We used one-way analysis of variance (ANOVA) to analyze the data, as well as Pearson correlation to study the relationship between the parameters. Results revealed statistically significant differences in some soil properties amongst the study areas. In addition, the amount of soil carbon (1.94%), nitrogen (0.205%), C/N ratio (9.48), phosphorus (288mg/kg) and potassium (129 mg/kg) showed the highest rates in the improvement area, whereas all those parameters including carbon (1.25%), nitrogen (0.179%), C/N ratio (7), phosphorus (170mg/kg) and potassium (75 mg/kg) showed the lowest rate across the grazing rangeland. Further, pH (8.27) and EC (174 µs/cm) showed the highest levels in the grazing area. The results of the Pearson correlation showed that the percentage of vegetation was significantly and positively related to all soil properties except pH and Ec. In addition, bare soil and gravel percentages indicated a significant negative relationship with soil carbon, nitrogen, phosphorus, and potassium. We conclude that fencing and rangeland remediation treatments can enable significant positive effects on soil nutrients that are essential for plants.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Essential nutrients for plants
 • Grazed pastures
 • Fencing
 • Remediation
 • Rangeland
 • Arzani, H., Azarnivand, H., Mehrabi, A. A., Nikkhah, A. and Dehkordi, F., 2007. The minimum rangeland area required for pastoralism in Semnan province. Journal of Pajouhesh and Sazandegi, 74: 107-113 (In Persian).
 • Azarnivand, H. and Zare-Chahouki, M. A., 2008. Range improvement. First edition. University of Tehran press, 354 p (In Persian).
 • Baghesatni-Maybodi, N., Zare, M. T. and Abdollahi, J., 2007. Effects of two-decade livestock exclusion on vegetation changes in steppic rangelands of Yazd province. Iranian Journal of Range and Desert Research, 13(4): 337-346 (In Persian).
 • Baghestani-Meibodi, N., 2008. Determination of an optimum sample size for annual yield estimation in the steppes rangeland of Yazd province. Rangeland Journal of Iran, 2: 171-162 (In Persian).
 • Bakhshi, J., Javadi, S. A. and Arzani, H., 2019. Study on the effects of different levels of grazing and exclosure on vegetation and soil properties in semi-arid rangelands of Iran. Journal of Acta Ecologica Sinica, 40 (6): 425-431.
 • Chaneton, E. J. and Lavado, R. S., 1996. Soil nutrients and salinity after long-term grazing exclusion in a flooding pampa grassland. Journal of Rang Management, 49(2): 182-187.
 • Chen, , Baoyin, T. and Xia, F., 2022. Grassland management strategies influence soil C, N, and P sequestration through shifting plant community composition in semi-arid grasslands of northern China. Journal of Ecological indicator, 34: 1-12.
 • Derner, J. D., Briske, D. and Boutton, T. W., 1997. Does grazing mediate soil carbon and nitrogen accumulation beneath C4 perennial grasses along an environmental gradient?. Journal of Plant and soil, 191 (2): 147-156.
 • Dianati-Tilaki, G. T., Ali, G., Rahmani, S. A. H. and Vasenev, I., 2022. The effect of land management on carbon sequestration in salty rangelands of Golestan province, Iran. Acta Ecologica Sinica, 42 (1): 82-89.
 • Dormaar, J. and Willms, W. D., 1998. Effect of forty-four years of grazing on fescue grassland soils. Journal of Range Management, 51(1): 122-126.
 • Ebrahimi, M., Khosravi, H. and Rigi, M., 2016. Short-term grazing exclusion from heavy livestock rangelands affects vegetation cover and soil properties in natural ecosystems of southeastern Iran. Journal of Ecological Engineering, 95: 10-18.
 • Gholz, H. L., Wedin, D. A., Smitherman, S. M., Harmon, M. E. and Parton, W. J., 2000. Long-term dynamic of pine and hardwood litter in contrasting environments: towards a global model of decomposition. Journal of Global Change Biology, 6: 751-765.
 • Gyami, S. and Peter, D.S., 2008. Carbon accumulation and storage in semi-arid sagebrush steppe: Effects of long-term grazing exclusion. Journal of Agriculture, Ecosystems and Environment, 125: 173–181.
 • Hazhir, A., Erfanzadeh, R. and Jafari, M., 2021. Spatial variation of soil chemical properties in relation to the canopy of two cushion plants Astragalus myriacanthus and Acantholimon spinosum in Yazd province. Iranian Journal of Range and Desert Research, 28 (3): 410-423 (In Persian).
 • Islam, M., Razzaq, A., Gul, S., Ahmad, S., Muhammad, T., Hassan, S., Rischkowsky, B., Ibrahim, M. N. M. and Louhaichi, M., 2018. Impact of grazing on soil, vegetation and ewe production performances in a semi-arid rangeland. Journal of Mountain Science, 15(4): 685-694.
 • Jafari Haghighi, M., 2003. Methods of Soil analysis, sampling and important physical and chemical analysis. Iran, Nedaye Zoha Press. 236 p (In Persian).
 • Javadi, A., Khanarmooyi, A. and Jafari, M., 2016. Investigation of relationship between vegetation factors and soil properties (Case Study: Khojir National Park). Journal of rangeland and watershed management, 69(2):353-366 (In Persian).
 • Karlen, D. L., Mausbach, M. J., Doran, J. W., Cline, R. G., Harris, R. F. and Schuman, G. E., 1997. Soil quality: A concept, definition, and framework for evaluation. Journal of Soil Science Society of America, 61: 4-10.
 • Mahmoudabaadi, E., Karimi, A., Haghnia, Gh. and Sepehr, A., 2015. The effects of soil properties on the vegetation coverage and type of vegetation in Bajgiraan rangelands, Khorasan province. 14th Iranian soil science congress. Iran, 7-9 September: 153-157 (In Persian).
 • Mazouji, M., Mohammadi-Samani, K. and Hosseini, V., 2020. The variation in density and biomass of earthworms with physical and chemical properties of soil after forest land-use change. Iranian Journal of Forest, 12(2): 203-218. (In Persian)
 • Mirseyed-Hosseini, H., Hematpour, M., Bagheri-Navir, S., Chaeichi, M. R. and Mohseni-Saravi, M., 2016. Study of livestock grazing effects on chemical soil properties and surface vegetation of rangeland (Case Study: Makhmalkouh, Lorestan province). Journal of Agroecology, 6(1): 98-117 (In Persian).
 • Mirzaali, E., Erfanzadeh, R. and Mesdaghi, M., 2006. The study of effects of exclosure on vegetation and soil surface in saline ranges of Gomishan, Golestan province. Journal of agricultural sciences and natural resources, 13(2): 194-201 (In Persian).
 • Moghaddam, M.R., 1998. Rangeland and range management. University of Tehran Press, Tehran, Iran, 470 p.
 • Mohammadi-Samani, K., Hoseini, V. and Rostami, H., 2022. Physical and chemical properties of soil in sacred groves and surrounding oak woodlands in Baneh County. Journal of Forest and Wood Products, 74(4): 383-394 (In Persian).
 • Mureithi, M., Verdoodt, A., Gachene, C. K. K., Njoka, J. T., Wasonga, S., De-Neve, S., Meyerhoff, E. and Van-Ranst, E., 2014. Impact of enclosure management on soil properties and microbial biomass in a restored semi-arid rangeland, Kenya. Journal of Arid Land, 6: 561–570.
 • Nazari-Samani, A., Jafari, M., Nosrati, k., Farzadmehr, J., Abdoshahnejad, M. and Rahimi, F., 2018. Determine of the effective soil quality indexes associated with land use. Journal of natural environment, 71(2): 239-253. (In Persian)
 • Niknahad, H., Aghtabye, A. and Akbarlou, M., 2017. Effects of grazing exclusure on some soil physical and, its erodibility and carbon sequestration (Case study: Bozdaghin rangelands, North Khorasan, Iran). Iranian journal of range and desert research, 24(4): 708-718 (In Persian).
 • Riahi, M. and Raiesi, F., 2012. Effects of livestock grazing on soil carbon, nitrogen and microbial biomass in some reference pastures of Chaharmahal Va Bakhtiyari province. Iranian journal of water and soil science, 22(1): 49-60 (In Persian).
 • Sadeghi, S., Mohammadi-Samani, K., Hosseini, V. and Shakeri, Z., 2019. Effect of grazing intensity and type of livestock on physical and chemical properties of forest soil (Case study: Armardeh forest, Baneh, Iran). Iranian journal of Forest and Poplar Research, 27(3): 349-363 (In Persian).
 • Salardini, A. A., 2006. Soil fertility. University of Tehran Press, Tehran, Iran, 440p (In Persian).
 • Sheklabadi, M., Khademi, H., Nour-Baksh, F. and Karimian, M., 2007. Effects of climate and long-term grazing exclusion on selected soil biological quality indicators in rangelands of central Zagros. Journal ofWater and soil science, 11 (41): 103-114 (In Persian).
 • Tarnian, F., Arzani, H. and Zare-Chahooki, M. A., 2011. Investigation on nutritive value of grasses, forbs and shrubs in different phenological stages. Iranian journal of Rangeland, 6(1): 26-33 (In Persian).
 • Vahidinia, k., Gholinejad, B. and Karami, P., 2016. Check environmental factors affecting the distribution patterns of dominant species rangeland types (Case study: Ariz Rangeland). Journal of Watershed Management Research (Pajouhesh-va-Sazandegi), 28 (109): 40-47 (In Persian).