ارزیابی دیدگاه گروداران اصلی از اجرای طرح‌های مرتع‌داری: مطالعه موردی شهرستان تربت جام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، پژوهشکده آب و محیط‌زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، پژوهشکده آب و محیط‌زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

10.22092/ijrdr.2022.127217

چکیده

    آگاهی از دانش و نگرش گروداران مراتع نسبت به مشکلات و مدیریت این اکوسیستم، برای تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی ضروریست. هدف این پژوهش، ارزیابی دیدگاه مرتع‌داران و کارشناسان منابع طبیعی نسبت به تأثیر اجرای طرح‌های مرتع‌داری و همچنین مشارکت و همکاری آنان در موفقیت اجرای این طرح‌هاست. منطقه مورد مطالعه، شهرستان تربت جام بوده است. با بررسی طرح‌های مرتع‌داری شهرستان تربت جام از سال 1372 تا 1393، مشخص شد که پنج طرح بشیرآباد، چشمه گل، گِوِی، تیمنک سفلی و جهان‌آباد اجرا شده‌اند. جامعه آماری پژوهش شامل 464 بهره‌بردار بوده که در واقع مرتع‌داران دارای پروانه چرا هستند. به کمک فرمول کوکران، 186 نمونه به صورت تصادفی سیستماتیک انتخاب و مورد پرسشگری قرار گرفتند. پس از تجزیه‌وتحلیل آماری داده‌ها و با بررسی کلیه متغیرها و مؤلفه‌های سنجیده شده، مشخص شد که میان دیدگاه گروداران منطقه و عوامل اقتصادی، آموزشی، مشارکت اجتماعی و همچنین همکاری نهادی یک رابطه معنی‌دار خطی وجود دارد. نتایج نشان داد که مهمترین مؤلفه‌های مؤثر بر دیدگاه گروداران برای مشارکت در طرح‌های مرتع‌داری، بررسی نیازهای اقتصادی و اجتماعی قبل از تصویب طرح و تصویب طرح‌ها مطابق با نیاز روستاییان ازجمله تأمین درآمد و مسکن و انتخاب مجری از میان گروداران است. بنابراین پیشنهاد می‌شود برای بهبود نتایج طرح‌های آبخیزداری در منطقه مورد مطالعه، هماهنگی مستمر میان ادارات ترویج شهرستان‌ها برای برگزاری کلاس‌های توجیهی، آموزشی و همکاری‌محور در زمینه مرتع‌داری صحیح در دستورکار قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the views of key stakeholders on the implementation of rangeland management plans: A case study of Torbat-e-Jam city

نویسندگان [English]

 • Amirreza Moradi 1
 • kamalodin Naseri 2
 • Mehdi Kolahi 3
1 M.Sc, Faculty of Natural Resources and Environment, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Associate Professor and Faculty Member, Faculty of Natural Resources and Environment, Water and Environment Research Institute, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor and Faculty Member, Faculty of Natural Resources and Environment, Water and Environment Research Institute, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

     Awareness of knowledge and attitude of rangeland owners towards the problems and management of this ecosystem is essential for decision making and planning. The purpose of this study is to evaluate the views of rangers and natural resources experts on the impact of the implementation of rangeland projects as well as their participation and cooperation in the success of these projects. The study area was the city of Torbat-e Jam. Examining the rangeland management plans of Torbat-e-Jam city from 1993 to 2014, it was found that five plans in Bashirabad, Cheshmeh Gol, Goyi, Timanak Sofla, and Jahanabad areas have been implemented. The statistical population of the study includes 464 farmers who are pastoralists with grazing licenses. Using Cochran's formula, 186 samples were systematically randomly selected and questioned. Then, from the statistical analysis of the data and by examining all the measured variables and components, it was found that there is a significant linear relationship between the views of regional stakeholders and economic, educational, social participation, and institutional cooperation. The results showed that the most important components affecting the view of stakeholders to participate in rangeland projects are the study of economic and social needs before the approval of projects and approval of projects following the needs of villagers, including income and housing, and selection of executors from among stakeholders. It is suggested that to improve the results of watershed management projects in the study area, continuous coordination between the extension departments of the cities to hold orientation, training, and cooperation-oriented classes in the field of proper rangeland management should be on the agenda.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Local participatory conservation
 • rural participation
 • Stakeholder participation
 • rangeland management
 • Abedini, K.H., 2001. Study of social factors affecting the participation of ranchers in rangeland management projects in Damavand region of Lar watershed (Tehran province). Forest and Rangeland, 53: 522-44 (In Persian).
 • Barani, H., 2004. Review and analysis herder properties in title of management range unit. Forest and Rangeland, 63: 8-11 (In Persian).
 • Enteghamkesh, N., Kolahi, M. and Mahmoudi, H., 2022. Effective Factors on Sustainable Rurality in Villages of Ghoshkhaneh Watershed of Shirvan County. Environmental Researches, 12(24): 67-79 (In Persian).
 • Galvin, K. A. and Thornton, P. K., 2001. Human ecology, economics and pastoral household modeling. A System for Integrated Management and Assessment of East African Pastoral Lands: Balancing Food Security, Wildlife Conservation, and Ecosystem Integrity, 105-123.
 • Ganjbakhsh, F. and Kolahi, M. 2020. Sustainable Rurality in Seyyed Ali Watershed, Mashhad County, Iran. Journal of Rural Development Strategies, 7(1): 85-101 (In Persian).
 • Ghaffari, G.H., 2001. Government and rural participation in developing countries; With emphasis on Iran (scientific article of the Ministry of Science). Agricultural Economics and Development, 9(35): 257-284. (In Persian).
 • Ghorbani, A., Taheri Niari, M., Moameri, M., Bidar Lord, M. and Ghafari, S., 2020. Effect of topographic factors on species diversity indices in elevation graient of Ghezel Ozen to high altitude rangelands of Kowsar County, Ardabil province. Journal of Rangeland, 14 (4):551-566 (In Persian).
 • Ghorbani M., K. Rahimi, M. Jafari, and A. Tavili. 2015. Analyzing the social capital in rangeland stakeholders network for adaptive co-management (ACM). Rangeland, 9(1):91-105 (In Persian).
 • Guy, B., 2006. People, land and water: participatory development Communication. Earth Scan, 313p.
 • Heidari Cherodeh, M., 2010. Methods for assessing validity and reliability in cultural and social research. Mashhad University Jihad Publication, 156p (In Persian).
 • Jangjo Barzel Abad, M., and M. Ghorbani, 2007. A New Approach to Economic Evaluation of Rangeland Projects in Iran. Rangeland Scientific Journal, 3:292-297 (In Persian)
 • Jannatichenar, M., Kolahi, M. and Mesdaghi, M. 2020. Social Conflicts and Rangeland Management: A Case Study of Ranges in Kalat Nader. Applied ecology, 3(9):77-97 (In Persian).
 • Karimian, A., 2009. Investigation of causes and factors of success or failure of using national grazing system in rangeland plans (Case study of rangeland plans of winter rangelands of Semnan province). Rangeland, 3(2):217-231 (In Persian).
 • Khaliqi, N. and Ghasemi Taj, M.H. 2004. The study of the effect of socio-economic issues on the participation of ranchers in the range of pasture management projects (North of Golestan province), Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 13(1):190-181 (In Persian).
 • Khashtabeh, R., Akbari, M., Kolahi, M. and Talebanfard, A. 2021. Assessing the effects of desertification control projects using socio-economic indicators in the arid regions of eastern Iran. Environment, Development and Sustainability, 23(7):10455-10469.
 • Khatunabadi, S.A., Muzaffar Amini, A. and Mirza Ali, A., 2001. Factors hindering the participation of ranchers in the rehabilitation of Aq Qala rangelands in Golestan province. Journal of Soil and Water Sciences, 5(1):55-39 (In Persian).
 • Khawaja al-Din, A. and Basiri, M., 1994. Proceedings of the First National Seminar on Rangeland and Rangeland Management in Iran, Forests and Rangelands Organization and Faculty of Natural Resources, Isfahan University of Technology, 488p (In Persian).
 • Kolahi, M. and Payeste, M. 2020. Impacts of Natural Resource Projects on Socioeconomic Issues of Villagers at ChahNouroz Watershed. Journal of Watershed Management Research, 11(21): 154-164 (In Persian).
 • Kolahi, M. 2021. Natural Resources Stakeholders. Journal of Water and Sustainable Development, 8(1): 19-30 (In Persian).
 • Kolahi, M., Jannatichenar, M., Davies, K. and Hoffmann, C., 2021. Legal conflicts among natural resources stakeholders in Iran. British Journal of Middle Eastern Studies, 1-20.
 • Mahmoudi, J. and Hakimpour, H., 2014. Investigating the role of socio-economic factors affecting the level of social participation (Case study of 15–39-year-old farmers in Noor city, Sociological Quarterly of Youth Studies, 2(5):129- 148 (In Persian).
 • Matin, N., 1998. Theories of participation and its necessaries. Jahad J. 214-215: 47-48 (In Persian).
 • McGregor, B.A., 2007. A guide to the grazing requirement of fiber and meat goats. Agriculture notes. AGO 998.
 • Mirza Ali, A.S., 2001. Recognition and evaluation of factors hindering and promoting the participation of ranchers in the rehabilitation of Aqqala rangelands. Iranian Journal of Agricultural Sciences, 3 (In Persian).
 • Mirzaei, M. and Kolahi, M., 2020. Sustainable rurality in torbat Heydariyeh County of Iran. Journal of Village and Development, 23(3): 79-96 (In Persian).
 • Mohammadi, A., Khajauddin, S. J. and Khatunabadi, S.A., 2007. Determining the size of rangeland exploitation units using ecological-socio-economic factors in the northern watershed of Koohrang River. Journal of Agricultural Science and Technology and Natural Resources, 40(b):436-436 (In Persian).
 • Mohammadi, S., 2013. Master Thesis with the subject: Evaluation of users' views on the implementation of rangeland management projects in the city of Mashhad, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources (In Persian).
 • Mohseni Haftcheshmeh S. and Arzani, H., 2020. Traditional light weight livestock milk management (Case of: Haft Cheshme, Azarshahr, Iran). Rangeland, 14(4):595-608 (In Persian).
 • Moradi, A. and Kolahi, M., 2020. Sustainable ruralism in the Musayabad watershed of Torbat-e Jam city. Journal of Environmental Sciences, 18(4):202-183 (In Persian).
 • Njoh Ambe, J., 2011. Municipal councils, international NGOs and citizen participation in public infrastructure development in rural settlements in Cameroon. Journal of Habitat International, 35(1):101–110.
 • Paluj, M. and Naghi Porfar, M., 2006. The Role of Jihadi Culture and Management in Strengthening and Developing Social Capital and Public Participation, Proceedings of the Jihadi Culture and Management Conference, Ministry of Jihad Agriculture, Deputy of Management Development and Human Resources. (In Persian)
 • Payeste, M., Kolahi, M. and Omranian khorasani, H., 2020. Criteria and Indicators; Requirement for Cognition, Applying and Evaluating Good Governance in Natural Resources. Journal of Water and Sustainable Development, 7(1): 13-22 (In Persian).

 

 • Primmer, E. and Kyllnen, S., 2006. Goals for public participation implied by sustainable development, and the preparatory process of the Finnish National Forest Program. Forest Policy and Economics, 8(8):838–853 (In Persian).
 • Quinn, C.H., Huby, M., Kiwasilla, H. and Lovett, C.J. 2007. Design principle and common pool resource management: A jnstitutional approach to evaluating community management in semi-arid Tanzania. Journal of environmental management, 27(1):100-113.
 • Rastegar, S.H., Ahmadi Gotab, H., Heidari, Q. and Mojavarian, S., 2018. Analysis of the effectiveness of rangeland management plans on rangeland production and livelihood of farmers (Case study: Rangelands of Sajadrood watershed-Mazandaran province).Journal of Rangeland, 12(2):196-208 (In Persian).
 • Rouhi, F., Amirnejad, H., Heidari, G., Ghorbani, J. 2010. Investigating the role of social factors of farmers on their participation in the implementation of rangeland management projects (Case study: Rangelands of Ghaemshahr city). Rangeland, (4)3, 474-383 (In Persian).
 • Saffari, M., 2005. Cooperation of local users in watershed projects and their management. The 2nd National Conference of Watershed and Soil and Water Resources Management, 3-4 March, Kerman, Iran, 574-579 (In Persian).
 • Saghari, M., 1996. Investigation of ecological needs of Jamehdar rangeland plant in Khosh Yilagh protected area of Shahroud. Master Thesis. Faculty of Marine Sciences and Natural Resources, Tarbiat Modares University, Noor, Iran (In Persian).
 • Shirmardi, H.A., Gholami, P., Ghasriani, F. and Mohammadi, H., 2020.The most appropriate level of utilization for Bromus tomentellus at Karsanak rangelands in Chaharmahal and Bakhtiari. Rangeland, 14(3):367-378 (In Persian).
 • Tahmasebi, S., Hamidian, M., Saghari, M. and Momeni, M. 2010. Obstacles to the participation of exploiters in the implementation of rangeland management projects in Ilam province (In Persian).
 • Yaghoubi Farani, A. and Vahdat Mohadab, H., 2013. A Study of Barriers to Livestock Farmers' Participation in Rangeland Protection Projects, Case Study: Razan County, the First National Conference on Agriculture and Sustainable Natural Resources, (In Persian).