همکاری با انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کاشان، ایران

2 دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات بیابان، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

10.22092/ijrdr.2023.128931

چکیده

یکی از مشکلات بخش اجرا در مقوله احیای بیولوژیک حاشیه کویرها، فقر تنوع گونه‌ای سازگار با شرایط موجود و نحوه استقرار آنهاست. قابلیت‌های طبیعی حاشیه مرطوب دریاچه نمک کاشان طی اجرای پروژه تحقیقاتی تحت عنوان بررسی ویژگی‌های ژئوهیدروپدولوژی و پوشش گیاهی حاشیه کویرهای مرطوب ایران برای احیاء بیولوژیک آنها (شناخت قابلیت رویشگاه) شناسایی و مناطق با شوری و سطح آب زیرزمینی متفاوت پهنه‌بندی شد. با استفاده از اطلاعات طرح ذکرشده، برای غنای تنوع گونه‌ای و احیا بیولوژیک حاشیه مرطوب دریاچه نمک، استقرار شش گونهSuaeda fruticosa, Halostachys caspica, Atriplex halimus, Salsola imbricata, Halocnemum strobilaceum, ، Aeluropus littoralis در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی تحت تیمار گونه در سه تکرار بررسی شد. صفت اصلی مورد ارزیابی، درصد زنده‌مانی بود. با وجود متفاوت بودن شکل رویشی یکی از گونه‌ها (Aeluropus littoralis) صفاتی مانند ارتفاع و قطر تاج پوشش برای بیان اهمیت هر گونه در تولید علوفه شتر و جلوگیری از فرسایش بادی نیز طی پنج سال اجرای طرح اندازه‌گیری شد. نتایج با نرم‌افزار SPSS آنالیز و مشخص گردید که گونه‌های H. strobilaceum، S. fruticosa، H. caspica و S. imbricata به‌ترتیب با 5/51، 4/46، 4/41 و 4/37 درصد دارای بالاترین زنده‌مانی در طی پنج سال اجرای طرح بوده‌اند که با توجه به دیم بودن کشت و با در نظر گرفتن نتایج حاصل از پروژه‌های کشت و احیا که توسط بخش اجرا در چنین مناطقی انجام شده و بیشتر آنها نتیجه مطلوبی در پی نداشته است، قابل توجه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation establishment of 6 halophyte species in the wetland of Kashan salt lake

نویسندگان [English]

  • Morteza Abtahi 1
  • Mohammad Khosroshahi 2

1 رResearch Associate Professor, Research Division of Natural Resources, Isfahan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Isfahan, Iran

2 Professor, Desert Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands , (AREEO), Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the problems in the field of biological restoration of the wetlands of deserts is the lack of diversity of species compatible with existing conditions and how establishment. Natural potential of moist margin of salt lake in Kashan during a research project entitled "Geochemistry and vegetation cover characteristics of Iranian wetland margins for their biological recovery (identification of habitat potential)" were identified and were zoned areas with different salinity and groundwater levels. Using the information of the above design, in order to enrich the species diversity and biological regeneration of the wet margin of salt lake, the establishment of 6 species of Suaeda fruticosa, Halostachys caspica, Atriplex halimus, Salsola imbricata, Halocnemum strobilaceum, Aeluropus littoralis, based on Complete randomized blocks were studied under species in 3 replicates. In this regard, after collecting the seeds of above mentioned species and determining the genus, they cultivate at the arid and desert areas research station of Kashan, and then cultivate according to the plan of the project implementation. The main trait was evaluated for survival percentage, but traits such as height and diameter of the canopy were also measured during the 5 years of the project. The results were analyzed in SPSS environment and it was determined that H.strobilaceum, S.fruticosa, H.caspica, S.imbricata were 5.67, 5.11, 5.56 and 4.9, each with the highest survival has been implementing the plan for the last 5 years. Considering the high nutritional value and favorable palatability for the camel, it is recommended to cultivate in the wet margin of the salt lake for prevent wind erosion and dust.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Halophyte
  • biological regeneration
  • wet margin
  • Kashan salt lake
  • establishment
Abtahi, M. and Khosroshahi, M., 2015. Investigation of water, soil and vegetation Properties of Namak lake wetland for biological rehabilitation. Iranian Journal of Range and Desert Research, 22(3): 492-504.
Alizadeh, A., Motamedi, J. and Erfanzadeh, R., 2014. Potential of four halophytes from the Urmia Lacke as soli phytodesalination. Iranian Journal of Range and Desert Research, 21(4):663-675.
Al-Oudat M. and Qadir M., 2011. The halophytic flora of Syria. International Center for Agricultural Research in the Dry Areas, Aleppo, Syria viii, 186.
Aronson, J.A., 1985. Economic halophytes, a global review. Pages 177-188 in Plants for arid lands (Wickens, G.E., Goodin, J.R. and Field, D.V., eds).
Farkhah, A., Heidari-Sharifabad, H. Ghorbanli, M. and Shakker-Bazarnown, H., 2002. Effects of salinity on seed germination of Salsola dendroides,Alhagi persorum and Aeluropus lagopoides. Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research, 10(9): 1-14.
Flowers, T.J. and Colmer, T. D., 2008. Salinity tolerance in halophytes. The New Phytologist, 179(4): 945-963.
Ghorbanian, D., Sharafieh, H., Mozaffari, M., Amirjan, M. and Mirakhorli, R., 2018. Investigating the possibility of the establishment of the two species of the genus Atriplex (Atriplex canescens and Atriplex verrucifera) and comparing their forage production in saline and low yield soils. Iranian Journal of Range and Desert Research, 25(4): 761-769.
Gorychina, T.K., 1979. Plant ecology. Moscow, Russia: Press High School.
Jafari, M., Azarnivand, H., Mohajeri Borazjani, S. and Heidari, H., 2001. Investigation on relationship between halophytes and waterlogging salinity factors in Boushehr province (case study: Mirmohammad Ahram). Biaban 6(1): 35-45.
Jafari M. and Tavili, A., 2010. Reclamation of Aridlands. Tehran university press, 380p.
Mirdavoodi, H.R., 2014. Investigation on the feasibility of cultivation, establishment and forage quality of four halophytes in Arak Meyghan playa, Iranian Journal of Range and Desert Research, 21(2): 283-294.
Rasuoli, B., Amiri, B., Assareh, M.H. and Jafari, M., 2011. Nutritional value of a holophyte species, Halostachys caspica in three different Phonological stages and three different sites. Iranian Journal of Range and Desert Research, 18(1): 32-41.
Rahbar, A., Baghestani, N. and Danaei, R., 2004. Study of the compatibility of some salinity resistant species in the marginal lands of Chah Afzal Ardakan Desert. The 3rd National Conference on range and range management of Iran.
Schmsutdinov, Z., Savchenko, V.I. and Schmsutdinov, N.Z., 2000. Halophytes in Russia, their ecological, evolution and usage. Moscow, Russia: High School Press. 399 pp.
Shukla, R.S. and Chandel, P.S., 2001. Plant ecology and soil science. New Delhi, India: S. Chand and Company.