همکاری با انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران