همکاری با انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران

نویسندگان

1 استادیار، بخش تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قم، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قم، ایران

2 دانشیار، بخش تحقیقات بیابان، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

10.22092/ijrdr.2024.131458

چکیده

سابقه و هدف
کشور پهناور ایران به‌دلیل قرار گرفتن در منطقه خشک کره زمین و کمبود نزولات جوّی دچار خشکی و افت آب‌های زیرزمینی شده است. کاهش نزولات آسمانی و رطوبت خاک، بر پوشش گیاهی خاک تأثیر زیادی دارد. کاربرد انواع مواد جاذب‌الرطوبت که کاهش مصرف آب و افزایش زمان دسترسی گیاه به آب را در خاک میسر می‌نماید، در حفظ و نگهداری آب نقش زیادی دارد. صفحات جاذب رطوبت پلانت‌بک از ضایعات سلولزی ساخته می‌شوند و می‌توانند برای افزایش توان نگهداری آب در خاک مناطق خشک به‌ویژه در مناطق بیابانی استفاده شوند.
 
مواد و روش‌ها
به‌منظور بررسی اثر صفحات پلانت‌بک بر میزان مصرف آب و رشد گیاه آتریپلکس، پژوهش در محدوده نهال‌کاری حصارسرخ واقع در ده کیلومتری شمال‌شرق شهر قم به مدت سه سال (1397-1399) اجرا شد. آزمایش به صورت کرت‌های خرد شده (split plot) در قالب بلوک‌های کامل تصادفی شامل 12 پلات در سه تکرار اجرا گردید. کرت اصلی شامل تیمارهای آبیاری در فواصل زمانی 10 روز یکبار (شاهد) و 20 روز یکبار و کرت فرعی شامل دو تیمار استفاده و عدم استفاده از صفحات پلانت‌بک (شاهد) بود. برای بررسی تأثیر صفحات جاذب‌الرطوبت پلانت‌بک بر رشد نهال در انتهای هر فصل رویشی در هر سال صفاتی شامل: زنده‌مانی، ارتفاع و قطر تاج پوشش نهال اندازه‌گیری شده و با شاهد همان تیمار مقایسه گردید. تجزیه‌های آماری شامل حداقل و حداکثر صفات، انحراف از استاندارد، تجزیه واریانس ساده متغیرها، تجزیه مرکب و مقایسه میانگین‌ها با روش حداقل اختلاف معنی‌دار (LSD) برای صفات رشد ارتفاع نهال و رشد قطر تاج انجام گردید.
 
 
 
نتایج
در تیمارهای استفاده از صفحات پلانت‌بک و شاهد در آبیاری با فاصله ده روز از نظر زنده‌مانی نهال اختلافی مشاهده نشد. در حالی که در تیمار صفحات پلانت‌بک و شاهد 5 درصد نهال خشک شده و در تیمار استفاده از صفحات پلانت‌بک، 21 و در شاهد 40 درصد تلفات نهال مشاهده شد. تجزیه واریانس مرکب صفات نشان داد، اثرهای ساده استفاده از صفحات پلانت‌بک، سال و اثر متقابل آبیاری در سال در صفت رشد ارتفاعی نهال آتریپلکس در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود. همچنین اثر تیمارهای آبیاری، استفاده از صفحات پلانت‌بک و اثر متقابل آبیاری در سال در سطح احتمال یک درصد و اثر سال در سطح احتمال پنج درصد در صفت رشد قطری تاج نهال آتریپلکس اختلاف معنی‌داری داشت. مقایسه میانگین صفات نشان داد، نهال‌های آتریپلکس در تیمار «سال سوم × آبیاری با فاصله 20 روز» با رشد 32/16 سانتی‌متر بیشترین و در تیمار «سال اول × آبیاری با فاصله 20 روز» با رشد 75/9 سانتی‌متر کمترین رشد ارتفاعی را داشتند. همچنین نهال‌های آتریپلکس در تیمار «سال سوم × آبیاری با فاصله 10 روز» با رشد 11/22 سانتی‌متر بیشترین و تیمار (سال دوم × آبیاری با فاصله 20 روز) با رشد 33/17 سانتی‌متر کمترین رشد قطری تاج را داشتند.
 
نتیجه‌گیری
نتایج پژوهش نشان داد که تأثیر صفحات پلانت‌بک بر صفات نشان‌دهنده رشد آتریپلکس مؤثر است. استفاده از صفحات پلانت‌بک باعث کاهش تلفات در زنده‌مانی نهال آتریپلکس می‌گردد. به‌عبارتی، استفاده از صفحات پلانت‌بک می‌تواند در کاهش تلفات نهال آتریپلکس در اراضی شور تأثیر داشته باشد. همچنین رشد ارتفاعی آتریپلکس در تیمار استفاده از صفحات پلانت‌بک بیشتر از شاهد بود. نتایج کلی پژوهش نشان داد که استفاده از صفحات پلانت‌بک می‌تواند در کاهش تلفات نهال آتریپلکس در اراضی شور تأثیر داشته باشد. همچنین رشد قطری و ارتفاعی نهال آتریپلکس در سال‌های بعدی کاشت بیشتر از سال اول بود که می‌تواند به‌دلیل امکان استقرار و بهبود شرایط خاک برای رشد گیاه در سال‌های بعدی پس از کاشت در نتیجه استفاده از صفحات پلانت‌بک باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of plantbac panels on water consumption and growth of Atriplex canisense for biological regeneration of desert areas

نویسندگان [English]

  • Hosein Tavakoli Neko 1
  • Schahram Banedjschafie 2
  • Abbas Pourmeidani 1

1 Assistant Professor, Forests and Rangelands Research Department, Qom Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Qom, Iran

2 Associate Professor, Desert Research Department, Forestry and Rangeland Research Institute, Agricultural Research, Education and Promotion Organization, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and objectives
The vast country of Iran, due to its location in the arid region of the earth and the lack of rainfall, has suffered from drought and groundwater depletion. The reduction of precipitation and soil moisture has a great effect on soil vegetation. The use of various types of moisture absorbent materials that reduce water consumption and increase the time of plant access to water in the soil plays a big role in water conservation. Plantbac panels are made from cellulose waste and can be used to increase the water retention capacity of the soil in dry areas, especially in desert areas.
 
Methodology
In order to investigate the effect of Plantbac panels on the amount of water consumption and growth of Atriplex plant, the research was carried out in the area of Hesarsokh located ten kilometers north-east of Qom city for three years (2019-2021). The experiment was carried out as split plots in the form of randomized complete blocks including 12 plots in three replications. The main plot included irrigation treatments at intervals of 10 days (control) and 20 days, and the sub-plot included two treatments of using and not using Plantbac panels (control). To investigate the effect of Plantbac panels on seedling growth at the end of each growing season in each year, traits including: survival, height and crown diameter of the seedling were measured and compared with the control of the same treatment. Statistical analyzes including minimum and maximum traits, standard deviation, simple variance analysis of variables, compound analysis, comparison of averages with least significant difference (LSD) method for seedling height growth and crown diameter growth traits were performed.
 
Results
There was no difference in seedling survival in the treatments of using Plantbac and control in irrigation with a 10 days interval. While in the treatment of Plantbac panels and the control, 5% of the seedlings were dried, and in the treatment of using the Plantbac panels, 21% and 40% of the seedlings were seen in the control. Combined variance analysis showed that the simple effects of using Plantbac panels, year and the interaction effect of irrigation in the year on the height growth of Atriplex were significant (P≤0.01). Also, the effect of irrigation treatments, the use of Plantbac panels, the mutual effect of irrigation in the year and the effect of the year had a significant difference in the diameter growth trait of the crown of Atriplex seedlings (P≤0.05). The comparison of the average traits showed that the Atriplex seedlings in the "3rd year × 20 days irrigation interval" had the highest height 6.32 cm, and in the "1st year × 20 days irrigation interval" with 9.75 cm, had the lowest height growth. Also, Atriplex seedlings had the highest crown diameter growth in the "3rd year × irrigation interval 10 days " with 22.11 cm growth, and the lowest crown diameter growth had in the "2nd year × 20 day interval irrigation" with 17.33 cm.
 
Conclusion
The results of the research showed that the effect of Plantbac panels on the traits indicating the growth of Atriplex is effective. The use Plantbac panels reduces losses in the survival of Atriplex seedlings. In other words, the use of Plantbac panels can have an effect in reducing the losses of Atriplex seedlings in saline lands. Also, the height growth of Atriplex in the treatment of using Plantbac panels was higher than the control. The general results of the research showed that the use of Plantbac panels can have an effect in reducing the losses of Atriplex in saline lands. Also, the diameter and height growth of Atriplex in the following years of planting was higher than the first year, which can be due to the possibility of establishing and improving the soil conditions for plant growth in the following years after planting as a result of using Plantbac panels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Atriplex
  • drought
  • salinity
  • Plantbac panels
Abdi Baghi, R., 2013. The green innovation plantbacter. International GmbH Hohenzollerndamm. 152, D-14199 Berlin.
Abdollahzadeh, G., Azhdarpour, A. and Sharifzadeh, M. A., 2018. Investigating rural people perceptions of climate changes and adaptation strategies in Zabol County. Journal of Geography and Environmental Planning, 28(4): 85-106. 10.22108/gep.2018.103703.1041 (In Persian).
Abedi Koupai, J., Eslamian, S. S. and Kazemi., J. A., 2008. Enhancing the available water content in unsaturated soil zone using hydrogel, to improve plant growth indices. Ecohydrology & Hydrobiology, 8(1): 67-75. 10.2478/v10104-009-0005-0
Adnanai. S. M., Tavakoli Neko, H., Ashouri, P. and Javid Kia, H. R., 2015. Ecological regions of Iran vegetation Types of Ghom. Research Institute of Forest and Rangelands, Tehran, 122p. (In Persian).
Akelah, A., 2013. Functionalized polymeric materials in agriculture and the food industry. Springer, US, 367p.
Alizadeh, A., 2009. Soil, water, plant relationship. International University of Emam Reza, Mashhad, 484p. (In Persian).
Azam, G., Grant, C. D., Nuberg, I. K., Murray, R. S. and Misra, R. K. 2012. Establishing woody perennials on hostile soils in arid and semi-arid regions - a review. Plant Soil, 360: 55-76. 10.1007/s11104-012-1215-6
Banedjschafie, S. and Durner, W., 2015. Water retention properties of a sandy soil with superabsorbent polymers as affected by aging and water quality. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 178(5): 798-806. 10.1002/jpln.201500128
Banedjschafie, S., khosroshahi, M., Rouhipour, H., Ashraf jafari, A., khaksarian, F. and kashi zenouzi, L., 2017. Effects of superabsorbent polymer and Plantbac panels on water consumption and growth in Saxaul in order to create green space in desert regions. Iranian Journal of Range and Desert Research, 24(1): 224-237. 10.22092/ijrdr.2017.109862. (In Persian).
Banedjschafie, S., Khosroshahi, M., Rouhipour, H., Jafari, A. A., Khaksarian, F. and Kashi Zenouzi, L., 2017. Effects of superabsorbent polymer and plantbac panels on water consumption and growth in Saxaul in order to create green space in desert regions. Iranian Journal of Range and Desert Research, 24(1): 224-237. 10.22092/ijrdr.2017.109862 (In Persian).
Bareke, T., 2018. Biology of seed development and germination physiology. Advances in Plants & Agriculture Research, 8(4): 336‒346. 10.15406/apar.2018.08.00335
Ben-Hur, M., 2013. Effects of synthetic polymers on runoff, erosion, and crop production under sprinkler irrigation and rainfall conditions. Australian Journal of Soil Research, 44(3): 191-204.
Evans, R., Cassel, D.K. and Sneed, R. E., 1996. Soil, water and crop characteristics important to irrigation scheduling, North Carolina Cooperative Extension Service Publication, AG.1-452.
Farsi, M., 2008. An introduction to applied statistic in agriculture biological sciences. University of Mashhad, Mashhad, 272p.
Ghadiri, M., Sharifan, H., Hezarjaribi, A., Hesam, M. and Abdolhoseini, M., 2013. Investigation of the effect of stucosb superabsorbent on three types of light, medium and semi-heavy soil texture. The 1st National Conference on Challenges on Water Resources and Agriculture. Khorasgan, Iran, 13 February: 1-7. 10.22067/jsw.v0i0.3247 (In Persian).
Hudson, B. D., 1994. Soil organic matter and available water capacity. Journal of Soil and Water Conservation, 49(2): 189-194.
Jobin, P., Caron, J., Bernier, P. Y. and Dansereau, B., 2004. Impact of two hydrophilic acrylic-based polymers on the physical properties of three substrates and the growth of Petunia hybrida ‘Brilliant Pink’. Journal of the American Society for Horticultural Science, 129(3): 449 - 457. 10.21273/JASHS.129.3.0449
Moslehi, M. and Hassanzadeh, H., 2019. Investigating the effects of different methods of precipitation storage on soil moisture and growth characteristics of Acacia oerfota seedlings: A case study of paired watershed of Dehgin, Hormozgan province. Desert Ecosystem Engineering Journal, 26(9): 61-72. 10.22052/deej.2020.9.26.31 (In Persian).
Olawuyi, B. J., Saka, R. O., Nduka, D. O. and Babafemi, A. J., 2019. Comparative study of superabsorbent polymers and pre-soaked pumice as internal curing agents in rice husk ash based high-performance concrete. 3rd International Conference on Application of Superabsorbent Polymers & Other New Admixtures towards Smart Concrete, pp 75-84. 25-26 November 2019, Skukuza, South Africa. 10.1007/978-3-030-33342-3_9
Pourmeidani, A. and Khakdaman, H., 2005. Effects of using aquasorb polymer on irrigation of Pinus eldarica, Olea europea and Atriplex canescens. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 13(1): 79-92.
Sivapalan, S., 2006. Benefits of treating a sandy soil with a crosslinked-type polyacrylamide. Animal Production Science, 46(4): 579–584. 10.1071/EA04026
Soliz, D., Glenn, E. P., Seaman, R., Yoklic, M., Nelson, S. G. and Brown., P., 2011. Water consumption, irrigation efficiency and nutritional value of Atriplex lentiformis grown on reverse osmosis brine in a desert district. Agriculture, Ecosystem and Environment, 140(3): 473-483. 10.1016/j.agee.2011.01.012
Soltani, A., 2013. Application of SAS in statistical analysis. University of Mashhad, Mashhad, 184p. (In Persian).
Tavakoli Neko, H., Banedjschafie, S., Pourmeidani, A. and Mohebbi Kia, M., 2022. The effects of hydrophilic plant-bac plates on seedling establishment and growth of Holoxylon persicum Bunge for biological regeneration of desert areas. Ecohydrology, 9(1): 173-184. 10.22059/ije.2022.332453.1568. (In Persian).
Walker, D. J., Lutts, S., Sánchez-García, M. and Correal, E., 2014. Atriplex halimus L.: Its biology and uses. Journal of Arid Environments, 100-101: 111-121. 10.1016/j.jaridenv.2013.09.004