نقشه نیاز روزانه دام چراکننده از مراتع استان آذربایجـان غربی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 کارشناس ارشد مرتعداری، گروه آبخیزداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، ایران

3 استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، ایران

4 استادیار، گروه مرتعداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، ایران

چکیده

چندین نژاد گوسفندی با جثه‌های متفاوت، از مراتع مناطق مختلف آب و هوایی استان آذربایجان غربی استفاده می‌کنند که به لحاظ تفاوت در ترکیب گیاهی و خصوصیات فیزیکی متفاوت مراتع مورد چرای دام که تفاوت در مقدار تحرک و جابجایی دام‌ها را سبب خواهد شد، مقدار علوفه تامین کننده نیاز انرژی متابولیسمی روزانه آنها در زمان‌های مختلف چرا، یکسان نخواهد بود. بنابراین به منظور سازماندهی تغذیه دام در مرتع، تهیه نقشه نیاز روزانه دام‌های چراکننده از مراتع منطقه ضرورت داشت. برای این منظور، ابتدا متوسط مقدار انرژی متابولیسمی در واحد وزن پوشش گیاهی مراتع مورد چرای دام در مراحل مختلف رشد در مراتع ییلاقی و قشلاقی مشخص و سپس با مد نظر قرار دادن نیاز روزانه هر یک از نژادهای گوسفندی به انرژی متابولیسمی در حالت نگهداری، مقدار علوفه مورد نیاز روزانه دام، تعیین و بر مبنای نتایج مذکور، نقشه نیاز روزانه دام در مراحل مختلف رشد، تهیه گردید. بر مبنای نتابج حاصل، مقدار علوفه تامین کننده نیاز روزانه نژادهای گوسفندی در مراتع مناطق مختلف آب و هوایی استان از 04/1 تا 31/2 کیلوگرم علوفه خشک در روز متغیر است که کمترین مقدار مربوط به علوفه تامین کننده نیاز روزانه گوسفند نژاد ماکویی (با میانگین وزن 36/45 کیلوگرم) در مراحل اولیه رشد مراتع ییلاقی مناطق شمالی استان و بیشترین مقدار متعلق به مقدار علوفه تامین کننده نیاز روزانه گوسفند نژاد قزل (با میانگین وزن 57/71 کیلوگرم) و گوسفند نژاد هرکی (با میانگین وزن 50/53 کیلوگرم) در مراحل پایانی رشد (مرحله بذردهی) مراتع قشلاقی جنوب استان می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mapping the Daily Requirement of Grazing Animal on the Rangelands of West Azerbaijan

نویسندگان [English]

  • Hosein Arzani 1
  • Esmaiel Sabri 2
  • Javad Moetamedi 3
  • Seyed Akbar Javadi 4
چکیده [English]

Several sheep breeds with different sizes use the rangelands in different climatic regions of West Azerbaijan province. Since these rangelands differ regarding the vegetation and physical characteristics and these differences cause the amount of animals’ mobility to vary, the amount of required forage for providing their daily metabolic energy at different grazing times would not be the same. Therefore, to organize the animal feeding on the rangeland, mapping the daily requirement of animals grazing on the rangelands of area was necessary. In this regard, at first, the average amount of metabolic energy per unit weight of rangelands grazed by animals at different growth stages in the summer and winter rangelands were identified and then, considering the daily metabolic energy requirement of each sheep breed in maintenance state, the amount of daily required forage was determined, and on the basis of mentioned results, the map of daily animal requirement at different growth stages was provided. According to the obtained results, it was found that the amount of forage providing the daily requirement of sheep breeds in different climatic pastures of the province varied between 1.04 and 2.31kg per day, so that the least amount was related to the forage providing daily requirement of Makui breed (with an average weight of 45.36 kg) at the initial growth stages of summer rangelands in the northern areas of the province, and the highest amount belonged to the forage providing daily requirement of Ghezel breed (with an average weight of 71.57 kg) and the Herki breed (with an average weight of 53.50kg) at the final growth stages (seeding stage) of winter rangelands in the southern areas of the province

کلیدواژه‌ها [English]

  • Daily animal requirement
  • growth stages
  • Ghezel sheep breed
  • Makui sheep breed
  • Herki sheep breed
  • west Azerbaijan rangelands