دوره و شماره: دوره 22، شماره 1، بهار 1394 
2. بررسی وضعیت عناصر غذایی خاک در اراضی کشاورزی و مرتعی (مطالعه موردی: کویر میقان اراک)

صفحه 12-20

مهدی گنجی؛ غلامرضا زهتابیان؛ محمد جعفری؛ حسن خسروی؛ ریحانه مسعودی


14. نقشه نیاز روزانه دام چراکننده از مراتع استان آذربایجـان غربی

صفحه 158-167

حسین ارزانی؛ اسماعیل صبری؛ جواد معتمدی (ترکان)؛ سیداکبر جوادی


15. بررسی برخی از خصوصیات اکولوژیک چهارگونه اسکنبیل در استان یزد

صفحه 168-183

رویا احقاقی؛ اصغر مصلح آرانی؛ حمیدرضا عظیم زاده؛ محمد زرگران؛ بهمن کیانی