نویسنده = بدری پور، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش سرمایه انسانی خانوارهای روستایی بر وابستگی به مرتع در حوزه آبخیز حبله رود

دوره 24، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 325-337

حسین بدری پور؛ حسین بارانی؛ سیدمحمود عقیلی؛ احمد عابدی سروستانی