نویسنده = رسولی، بهروز
تعداد مقالات: 3
1. بررسی و مقایسه تأثیر نمک NaCl و Na2SO4 در مراحل جوانه‌زنی و رشد اولیه در Salicornia herbacea و Alhagi persarum

دوره 19، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 233-243

بهرام امیری؛ محمدحسن عصاره؛ محمد جعفری؛ بهروز رسولی؛ علی اشرف جعفری


2. بررسی تأثیر دو نمک NaCl و Na2SO4 در مراحل جوانه‌زنی و رشد اولیه در گونه Seidlitzia rosmarinus

دوره 18، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 505-514

بهروز رسولی؛ بهرام امیری؛ محمد جعفری؛ محمدحسن عصاره


3. تعیین ارزش غذایی گونه شورپسند Halostachys caspica در مراحل مختلف فنولوژیکی در سه رویشگاه متفاوت

دوره 18، شماره 1، بهار 1390، صفحه 32-41

بهروز رسولی؛ بهرام امیری؛ محمدحسن عصاره؛ محمد جعفری