نویسنده = ترنج زر، حمید
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین جوامع گیاهی و متغیرهای فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: کویر میقان اراک)

دوره 18، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 384-394

حمید ترنج زر؛ قوام الدین زاهدی؛ محمد جعفری؛ حجت ا... زاهدی پور