نویسنده = سیدموسوی، میرصمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آت‌اکولوژی گونه (M.B.)DC. Caragana grandiflora (مطالعه موردی: شهرستان پلدشت استان آذربایجان‌غربی)

دوره 18، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 486-497

میرصمد سیدموسوی؛ سیده خدیجه مهدوی؛ احمد احمدی