نویسنده = سرگلزائی مقدم، فرزانه
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه گسترش مکانی اقلیم‌های خشک و نیمه‌خشک در ایران طی دوره 2005-1976

دوره 17، شماره 1، بهار 1389، صفحه 94-105

تقی طاوسی؛ پیمان محمودی؛ فرزانه سرگلزائی مقدم