نویسنده = دشتی، مجید
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه نیازهای بوم شناختی گیاه سریش (Eremurus spectabilis M.B) در استان خراسان

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 153-166

مجید دشتی؛ حامد ظریف کتابی؛ اصغر پاریاب؛ حسین توکلی


2. بررسی برخی خصوصیات بوم شناختی گیاه رمس Hammada salicornia

دوره 12، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 212-232

حسین توکلی؛ علی اصغر پاریاب؛ غلامرضا قادری؛ مجید دشتی


3. آت‌اکولوژی گونهKunth. Melica persica در منطقه خراسان

دوره 17، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 421-430

حامد ظریف‌کتابی؛ امرعلی شاهمرادی؛ مجید دشتی؛ اصغر پاریاب؛ غلامرضا حسینی‌بمرود؛ صدیقه زارع کیا