نویسنده = سیادت، سید عطاءاله
تعداد مقالات: 1
1. مقایسة ارزش غذایی مهمترین گونه‌های مرتعی نیمه استپی گرم استان خوزستان

دوره 16، شماره 1، بهار 1388، صفحه 86-95

کورش بهنام فر؛ سید عطاءاله سیادت؛ محمدحسن صالحه شوشتری