نویسنده = ریحانی، بهجت
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک‌های مارنی با اجتماعات گیاهی (مطالعه موردی: دشت بیرجند)

دوره 16، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 481-492

رضا تمرتاش؛ محمدرضا طاطیان؛ بهجت ریحانی؛ فاطمه شکریان