نویسنده = جعفری فوتمی، عیسی
تعداد مقالات: 1
1. نقش قرق در تغییر پایداری خاکدانه و ساختمان خاک‌های مرتعی استان گلستان

دوره 26، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 904-917

اسماعیل شیدای کرکج؛ حسین رضائی؛ حمید نیک نهاد قره ماخر؛ عیسی جعفری فوتمی؛ ابوالفضل شریفیان