نویسنده = رسولی، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی قابلیت اکولوژیک برای کاربری مرتع با استفاده از ERAMS و GIS (مطالعه موردی : حوزه یکه چنار مراوه تپه)

دوره 15، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 200-214

محمدرضا نجیب زاده؛ عادل سپهری؛ غلامعلی حشمتی؛ علی اکبر رسولی