نویسنده = دادرسی سبزواری، ابوالقاسم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روند بیابانزایی به روش سنجش‌های از دور و نزدیک در اراضی دشت سبزوار

دوره 14، شماره 1، بهار 1386، صفحه 33-52

ابوالقاسم دادرسی سبزواری؛ مجتبی پاکپرور