نویسنده = احمدیان یزدی، محمدجواد
تعداد مقالات: 2
1. اثر تنک کردن بر رشد و سرسبزی تاغ کاری سبزوار

دوره 10، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 459-478

محمدجواد احمدیان یزدی؛ اسماعیل رهبر


2. اثرده سالة تُنک کردن بر رشد و سرسبزی تاغکاریهای سبزوار1

دوره 14، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 313-322

محمدجواد احمدیان یزدی؛ اسماعیل رهبر؛ اروجعلی کریمی