نویسنده = رهبر، امان
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه کیفیت علوفه دو گونه مرتعی Artemisia aucheriو Peteropyron aucheri در شرایط پخش سیلاب و شاهد در آبخوان هرات استان یزد

دوره 14، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 579-588

امان... رهبر؛ علی بمان میر جلیلی؛ ناصر باغستانی میبدی