نویسنده = باژیان، غلامرضا
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر مدیریت منابع علوفه (مرتع و کشاورزی) بر تولید دام عشایر اسکان یافته دشت بکان

دوره 13، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 347-358

غلامرضا باژیان؛ داهلان اسماعیل؛ علی اکبر مهرابی؛ محمد شاه وحید


2. مقایسه اقتصادی کوچ و اسکان عشایر در دشت بکان استان فارس

دوره 13، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 248-264

غلامرضا باژیان؛ داهلان اسماعیل؛ علی اکبر مهرابی؛ محمد شاه وحید