نویسنده = دهقان، محمدرفیع
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر احداث هلالی آبگیر بر برخی پارامترهای پوشش گیاهی و خاک در مراتع سراوان (استان سیستان و بلوچستان)

دوره 22، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 658-672

وحیده عبداللهی؛ فرهاد ذوالفقاری؛ میترا جباری؛ محمدرفیع دهقان