نویسنده = حسینی، سید علی (سید رضا)
تعداد مقالات: 5
1. مطالعه فنولوژی مهمترین گیاهان مرتعی منطقه سرعلی‌آباد گرگان

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 635-645

سید علی حسینی؛ علی احسانی


3. بررسی حد بهره برداری مجاز گونه Festuca ovina L در مراتع سرعلی آباد گرگان

دوره 20، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 407-416

سید علی (سید رضا) حسینی؛ فرهنگ قصریانی


5. مقایسه سه روش برآورد تولید علوفه در مراتع ییلاقی (مطالعه موردی: مراتع سرعلی‌آباد استان گلستان)

دوره 18، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 637-651

سید علی حسینی؛ منصور مصداقی؛ سرکیس پامبوخ‌چیان