نویسنده = جوادی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی شدت بیابان زایی با معیار فرسایش بادی با استفاده از مدلهای FAO-UNEP و MICD در منطقه زهک سیستان

دوره 19، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 624-639

احمد پهلوانروی؛ علیرضا مقدم نیا؛ زهره هاشمی؛ محمدرضا جوادی؛ عباس میری