نویسنده = درویش، محمد
تعداد مقالات: 5
1. نقش سازندهای زمین شناسی در بیابان‌زایی حوزه آبخیز مند

دوره 22، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 583-594

حمیدرضا عباسی؛ محمود رجبی النی؛ سادات فیض نیا؛ محمد درویش؛ مامک احمدیان؛ علی شهبازی


4. تعیین توان پذیرش جمعیتی سرزمین، معیاری مهم در ارزیابی روند بیابان زایی (مطالعه موردی: استانهای تهران و البرز)

دوره 19، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 498-511

سیدجعفر سیداخلاقی؛ حمیدرضا عباسی؛ عمار رفیعی امام؛ محمد درویش


5. ارزیابی و تهیه نقشه‌ خطرکل بیابان‌زایی با روش فائو- یونپ (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قمرود)

دوره 17، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 575-588

محمد مهدی فتاحی؛ محمد درویش؛ حمیدرضا جاویدکیا؛ سید مهدی ادنانی