نویسنده = جبلی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. نگهداری بذر شبدر کوهسری (Trifolium radicosum (Boiss. & Hohen.)) در شرایط فراسرد وبررسی جوانه زنی، استقرار و تکثیر آن در شرایط گلخانه

دوره 22، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 546-557

محبت علی نادری شهاب؛ مریم جبلی؛ امرعلی شاهمرادی؛ عباس قمری زارع؛ علی اشرف جعفری