نویسنده = جعفری، زهرا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثرات بهینه‌سازی کاربری اراضی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و شاخص فرسایش‌ پذیری آن در مراتع آوارد

دوره 24، شماره 1، بهار 1396، صفحه 80-88

زهرا جعفری؛ حمید نیک نهاد قرماخر؛ مریم قاسمی؛ عیسی جعفری


2. بررسی تغییرات پوشش گیاهی مراتع استان اصفهان در شرایط چرا و بدون چرا

دوره 23، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 680-688

زهرا جعفری؛ حمید نیک نهاد قره ماخر؛ سمیرا مصری