نویسنده = جنیدی جعفری، حامد
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه اثر احداث فارو بر میزان ترسیب کربن و تثبیت ازت در درمنه زارهای ( Artemisia sieberi) استان سمنان

دوره 20، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 298-308

حامد جنیدی جعفری؛ حسین آذرنیوند؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ محمد جعفری؛ ابراهیم کارگری