نویسنده = تجملیان، مهدیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات ناشی از تنش خشکی بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی جمعیت‌های مختلف سیاه تاغ (Haloxylon aphyllum)

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 620-630

محمدهادی راد؛ مهدی سلطانی؛ مصطفی زارع مهرجردی؛ مهدیه تجملیان