نویسنده = امانلو، حمید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تعادل کمی و کیفی علوفه قابل استفاده و نیازهای گوسفند در چند مرتع با وضعیت مختلف

دوره 9، شماره 2، تابستان 1381، صفحه 771-790

حسین بشری؛ محمدرضا مقدم؛ عباسعلی سندگل؛ حمید امانلو