نویسنده = سیداخلاقی، سیدجعفر
تعداد مقالات: 2
1. تدوین و اعتبارسنجی شاخص‌های مناسب ارزیابی تاب آوری روستایی در برابر مخاطره خشکسالی مطالعه موردی: حوضه آبخیز حبله رود

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 881-896

مصطفی طالشی؛ اسماعیل علی اکبری؛ مصطفی جعفری؛ سیدجعفر سیداخلاقی