نویسنده = زارع چاهوکی، محمدعلی
تعداد مقالات: 4
1. عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش گونه Prangos ulopteraدر مراتع استان اردبیل

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 791-804

امیر موسی وند؛ اردوان قربانی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ فرشاد کیوان بهجو؛ کیومرث سفیدی


2. شبیه‌سازی مطلوبیت رویشگاه‌ گونه‌های گیاهی مراتع چهارباغ استان گلستان با استفاده از روش تحلیل عاملی بوم شناختی(ENFA)

دوره 23، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 516-526

جواد اسفنجانی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ حامد روحانی؛ مجید محمد اسمعیلی؛ بهاره بهمنش


4. بررسی پراکنش مکانی برخی خصوصیات خاک مراتع اشتهارد با استفاده از روش‌های آمار مکانی

دوره 23، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 310-299

نرگس ناصری حصار؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ محمد جعفری