نویسنده = دهداری، سمیه
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر شدت چرا بر پتانسیل ترسیب کربن گونهArtemisia sieberi (مطالعه موردی مراتع چاه ماری شهرستان بهبهان)

دوره 25، شماره 1، بهار 1397، صفحه 227-234

سمیه دهداری؛ معصومه موقری رودپشتی؛ زهره خراسانی کوهانستانی؛ علی احسانی


2. کاربرد فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) در مقایسه وضعیت بهره‌برداری مراتع طرح‌دار و بدون طرح شهرستان سمیرم

دوره 21، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 383-393

سمیه دهداری؛ حسین ارزانی؛ حمید موحد؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ حسین شعبانعلی فمی